10.02.2016

Årsmelding 2015

STYRET 2015
Leder: Johnny Fåberg Valgt for 2 år
Nestleder: Rebekka Bryne Valgt for 2 år
Sekretær: Turid Berg Valgt for 1 år
Kasserer: Ann-Britt Bärwald Valgt for 2 år
Sentrum: Trond Gundersen Vara: Petr Chladec
Sylterøen: Dag Sørlie Vara: Gijsbert Nijenhuis
Setre: Marius Johnsen Hardi Vara: Knut Segrov
Åsen: Christian Rønningen Vara: David Bergene Holm
Ørvik/Rønningen: Roger Jacobsen Vara: Fredrik Hagen
Trosvik/Blekebakken: Ole Løkke Vara: Jon Gunnar Evensen

Christian Rønningen har trukket seg fra styret i løpet av året, og David Bergene Holm har gått inn som fast styremedlem. Lokalkontakter og vara er valgt for 1 år. 

STYRET HAR HATT FØLGENDE KOMITEER/UTVALG
Norcem og Renor: Johnny Fåberg, Terje Haukedal,  Petr Chladec og David Bergene Holm
Grenland Havn: Svein Busk, Marius Hardi og vara Turid Berg

MEDLEMMER (husstander)
2011  174
2012 263
2013 239
2014 220
2015 129 

ÅRSMØTET FOR 2014 ble avholdt 24.02.15 i Rådhuset.
Uenighet om deponisaken hadde mobilisert til stort oppmøte på årsmøtet, og 60 personer møtte, derav 43 med stemmerett.  Årsmeldingen ble godkjent etter flere spørsmål/innlegg angående bl.a. Brevik Vels høringsuttalelse i deponisaken, mangel på medlemsmøter om viktige saker, og bedre klageordning for støy/støv/lukt fra industri/havn. Det kom i forbindelse med valget fram ønske om å få inn flere personer som var i mot deponi i styret. Det ble satt fram motforslag til 7 av valgkomiteens forslag, på nestleder, sekretær og flere styremedlemmer/vara. 5 av motkandidatene ble valgt. 

Styret hadde i 2014 ikke kasserer. Regnskapet, som viste underskudd på 14 259 kr, ble godkjent med forslag om at innsparinger ikke burde ramme 1. søndag i advent og St-Hans på Banken, da arrangementene er viktige for byens innbyggere. Det var ønske om at Brevik Vel skulle engasjere seg mer i julepynting av byen. “Breviksprisen 2014” gikk til Breviksrevyen,  “Ildsjelsprisen” til Anne Malin Halvorsen, og “Hageprisen” til Furulundveien 6  ved Cecilie Tufte.  

STYRETS ARBEID
Det er avholdt 13 styremøter, 11 i 2015 og 2 i 2016. 

Styret har hatt et vanskelig år når det gjelder økonomi og økonomistyring. Strengere krav fra banken overfor frivillige organisasjoner gjorde det i store deler av 2015 vanskelig å få oversikt over bl.a. medlemsinnbetalingen. Lavere medlemstall har gitt mindre inntekt, og medført mer anstrengt økonomi.

SAKER OG AKTIVITETER
Rent i Brevik i april samlet 57 små og store til ryddesjau langs gater og streder. Det ble gjort en flott ryddejobb, og det var et stort pluss at Sjøloftet stilte opp med gratis pizza etter dugnaden.

St-hans på Banken ble som tidligere organisert av Brevik Vel. Arrangementet samler mange barne-
familier, med trivelig musikk, mulighet for grilling og lek, og ikke minst St. Hansbål.

Lekeplasser. Lokalkontaktene har som tidligere hatt ansvar for å slå gress og rydde på lekeplassen på Øya og i Zoarbakken.  Lekeapparatene på Øya er i dårlig forfatning, og Brevik Vel har fått 10 000 kr. av kommunen til reparasjon/vedlikehold. Arbeidet er ikke gjennomført p.g.a. uklarheter om grenseoppgangene mellom hva kommunen og velet skal gjøre. Saken er utsatt til våren 2016. 

Jul i Brevik. Brevik Vel arrangerte også i år 1. søndag i advent, med lyktetog, gang rundt juletreet og godteposer til barna. Norcem ga kr. 10 000 i støtte, noe som gjorde det mulig å fornye nisseutstyret, oppgradere juletrebelysningen, og lyssette paviljongen ved rådhuset i tillegg til noen julegater. Arr-
angementet samler masse mennesker, og er et viktig og hyggelig innslag i førjulstida.  

Kontakten med Grenland havn.
Brevik Vel har deltatt i Havnevesenets kontaktutvalg sammen med andre lokale organisasjoner siden oppstarten for 10 år siden.  Vi har forsøkt å formidle befolkningen opplevelse av støyproblemet, som spesielt har vært økende for beboerne på Setre/Åsen. Støymåling viser at støynivået nattestid nå er overskredet på Setre, noe som bekrefter befolkningens opplevelse av forverring.  Da det ikke er lett å bedømme hvor støy, støv og lukt kommer fra, har Brevik Vel arbeidet for å få en felles klageordning for støy, støv og lukt, som er enkel å finne fram til/bruke. Dette har vi ikke opp-nådd. Havnevesenet har fortsatt sin klageordning for støy i forbindelse med havnevirksomheten, mens Norcem og RENOR har opprettet en felles klageordning for sine bedrifter. Klageskjema ligger lett tilgjengelig på instansenes nettsider. I 2015 kom 55 klager på havnestøy fra Brevik, og bare noen få fra Heistad. Flest klager kom fra Setre, noen fra Brentås. Brevik Vel oppfordrer alle som opplever uakseptabel støy/støv/lukt til å klage, da omfang og type klager er et pressmiddel for å få til forbedringer og avbøtende tiltak.  

Kontakt med Norcem og RENOR.
For at nye i styret skulle bli kjent med Norcem og RENOR, var styret invitert på befarings- og informasjonsrunde i mai.  Det har i tillegg vært møte ang. Norcems planer og forsøk med CO2 rensing, som er viktig fordi 5 % av dagens CO2 utslipp nettopp kommer fra sementindustrien. Styret har også deltatt på informasjonsmøte om endret råvaretilgang til Norcem, i forbindelse med at uttak av kalkstein fra gruvene skal utfases i Brevik, og steinimporten fra Nord-Trøndelag økes. Brevik Vel har lenge etterlyst tiltak for å dempe støy/støvplagen fra lossingen av kalkstein for nærmiljøet, og ser positivt på at mottaket av stein bygges inn i en lagerhall. Høringsuttalelse i saken gis i januar 2016. 

HØRINGER/UTTALELSER
Brannvernplan. Brevik Vel støttet planen over hvilke hus i byen som har behov for sprinkling. Det forutsettes at planlagte sprinkling ikke berører opprettholdelsen av Brannstasjonen i Brevik.
Omregulering av Isola Brevik til boligformål. Vi støttet omreguleringe under forutsetning av at bebyggelsen ikke blir høyere enn dagens fabrikkbygg. 
Nye E-18. Brevik Vel gikk inn for at ny bru over Frier måtte legges vest for nåværende Grenlandsbru. Dette med tanke på bevaring av bomiljøet i Trosvik/Blekebakken, og for ikke å få forurensning fra veitraseen nærmere tettbebyggelsen Brevik/Stathelle. I forbindelse med bekymring for sterk belastning av Breviksveien mens den nye veien bygges, påpekes kritiske punkt, bl.a. fotgjengerovergangen ved Furulund. Ny rundkjøring foreslås mellom Norcem og Furulund, for å skape bedre tra-
fikkflyt/trafikksikkerhet ved avkjøring til Tangenområdet.   
Boplikt i Porsgrunn kommune.                                                                                                    
Brevik Vel støttet at boplikten blir opprettholdt på dagens nivå for Sandøya og Brevik.
Bekymring for manglende oppfølging av kommunens reguleringsplaner når det gjelder vernede boområder. Bakgrunnen var bekymring over restaurering/oppussing av verneverdig bebyggelse som ikke følger kommunens regelverk. Kommunens svar var at det er huseiers ansvar å følge regelverket, og at kommunen ikke har ressurser til oppfølging av slike saker. 
Bekymring for trafikksituasjonen rundt ferjeleiet/ferjestedsgården om sommeren. Kommunen har så langt ikke svart på henvendelsen.
Søknad fra NOAH om prøveprosjekt med fangst av CO2 i flyveaske inne på Norcems fabrikk- område. Brevik Vel gikk i mot at det ble gitt tillatelse til prosjektet, i en situasjon hvor det var opp-
hetet miljødiskusjon i Brevik/Grenland, og befolkningens skepsis til behandling og lagring av farlig avfall var høy. Prøveprosjektet ble likevel gjennomført, og er nå avsluttet. 
Søknad fra RENOR om endret og økt mottak av farlig avfall. Brevik Vel er i utgangspunktet positiv til at farlig avfall samles inn og destrueres. Vi motsatte oss likevel at RENOR skulle få tillatelse til ubegrenset mottak av avfall, fordi økt mottak til RENOR gir økt forbrenning av farlig avfall i sement-
ovnene på Norcem. RENOR’s virksomhet kan dermed ikke ses isolert, og vi mente søknaden burde
sendes tilbake for spesifisering av kvantum, og klarlegging av sammenheng avfall/forbrenning. Problem med økt trafikk til Tangen ble også problematisert. 
Sjøtrafikksentralen i Brevik. Brevik Vel går sterkt i mot forslaget om flytting av sentralen ut fra alt farlig gods som fraktes inn og ut til industrien.

DEPONISAKEN
Saken har vært vanskelig for styret. Det har vært ulike syn, og mye diskusjon om hva som skal være velforeningens ståsted og rolle. Utgangspunktet var at det forrige styret ikke hadde tatt standpunkt til et deponi, men at de hadde gått inn for konsekvensutredning. Ut fra utviklingen i saken, hvor motstanden økte og kommunestyret sa nei til utredning, samlet styret seg i august til en enstemmig uttalelse hvor Brevik Vel gikk i mot at et deponi for farlig avfall legges til gruvene i Brevik. Det ble understreket at Brevik allerede har tatt et stort miljøansvar for visse typer farlig avfall som mottas og bearbeides på RENOR og brennes ved Norcem, og at vår lille by nå har fått nok, og ikke kan tåle mer. Det ble også henvist til bekymring for Breviks omdømme, slik debatten og språkbruken har utviklet seg i media og på folkemunne. 

OPPSUMMERING
Styret ser på 2015 som et vanskelig år, og på mange måter et unntaksår. Mye er ryddet på plass i løpet av året, og de som har vært aktive i styret har jobbet seg godt sammen. Vi håper 2016 vil bli et mer normalår som gir bedre oversikt over foreningens situasjon, inkludert medlemstall og økonomi. Skal Brevik Vel ha styrke i viktige saker bør flere av Breviks 800-900 husstander være medlem. Et hovedfokus i 2016 må være og styrke organisasjonen og  bedre synliggjøring av Brevik Vels arbeid.

Det er også forventet at deponisaken kan komme tilbake med full tyngde i 2016, hvis Miljødirektor-
atet, til tross for motstanden, bestemmer at deponiet skal legges til Brevik. Det vil i tilfelle være viktig å ha en aktiv velforening som evner å ha flere tanker i hodet samtidig, og som fortsetter å arbeide for befolkningens beste og byens omdømme i en vanskelig situasjon.   


Johnny Fåberg (leder) Turid Berg  (sekretær)