13.11.2015

Velkommen til tenning av julegrana på Fisketorvet og Øvre torv

Det skjer i Brevik 1. søndag i advent 29. november
Kl. 15.00: Småting har plateslipp i Brevik Rådhus "Når det er jul"
Kl. 16.30: Lyktetoget går fra Kulturhuset. Oppmøte kl. 16.15.
Brevik Musikkorps spiller. Sing With a Stranger opptrer. Det blir sang og gang rundt treet på Øvre torv. Nissene kommer.
26.08.2015

Uttalelse fra Brevik Vel om deponisaken i Brevik

Det er fra mange hold reist spørsmål om hva som er Brevik Vels syn på deponisaken i Brevik. Det at det tidligere styret ikke tok klart avstand fra en konsekvensutredning, er blitt tolket dithen at Brevik Vel er «for» et deponi for farlig avfall. Dette er feil. Brevik Vel har aldri ment, og aldri uttalt at vi er for at deponiet legges til gruvene i Brevik. Velforeningens tidligere styre mente derimot høsten 2014 at det var behov for en konsekvensutredning før det ble tatt endelig stilling i saken.
Mye vann har rent i havet siden dette. Motstanden har økt, og motstanderne har samlet seg i «Vern om Grenland – nei til deponi».  Lokalpolitikerne i Porsgrunn har gjort felles front, og sagt nei til NOAHs planlagte konsekvensutredning. Resultatet var at staten ble tvunget til å komme på banen i en stor, vanskelig og upopulær sak. Motstanderne har dermed oppnådd to viktige ting:
1.     De har fått staten til å ta et klarere ansvar for utredningsprosessen og avgjørelsen i saken.
2.     Det er satt krav om at flere steder enn Brevik skal utredes som deponisteder.
Brevik Vel har fra 2015 nytt styre som har sett på saken med nye øyne. Det nye styret er klare på at vi ikke ønsker et deponi lagt til gruvene i Brevik. Dette begrunnes med at Brevik, som en liten by med rundt 2000 innbyggere, ligger tett opp til Norcem og de aktuelle gruvene. Vi mener befolkningens motstand mot og angst for det nye deponiet må tas på alvor.
Det minnes i denne sammenheng om at Brevik allerede i dag tar et stort miljøansvar, og har en viktig rolle når det gjelder å motta, bearbeide og løse problemet med farlig avfall i Norge. Brevik har de siste 20 årene mottatt store mengder farlig avfall som bearbeides av RENOR og brennes i Norcems sementovner. Det brennes i tillegg omfattende mengder husholdningsavfall og annet avfall. Det er forståelig at mange reagerer når det forventes at vi, i tillegg til alt dette, skal motta store mengder av en ny type farlig avfall, som skal deponeres under føttene våre. Vårt utgangspunkt er derfor at begeret nå er fullt. Vår lille by og våre omgivelser har fått nok, og kan ikke tåle mer.
Brevik Vel er bekymret for Breviks omdømme slik saken, debatten og språkbruken har utviklet seg i media og på folkemunne. Vi synes saken om deponiet er stor, vanskelig og mangesidig. Vi vet at selv om flertallet sannsynligvis er motstandere, er også mange avventende. Vi ser derfor med uro og spenning fram til hva den videre prosessen vil bringe av informasjon og anbefalinger.
Velforeningen vil følge saken videre, for så langt det er mulig å ivareta Brevik innbyggere.

Fra styret i Brevik Vel   25.08.15  (enstemmig)
Johnny Fåberg
Leder

23.06.2015

St. Hansfeiring på Sylterøen

Vi gleder oss til St. Hansfeiring i kveld!

Grillene er varme klokken 18.00
Musikk og båltenning fra ca. klokken 19.00


10.06.2015

Referat fra styremøte 02.06.15


1.     Til dagsorden/Referatsaker
Referat fra styremøtet 05.05.15 – ok.
17. mai. Ole Løkke gikk med Brevik Vels fane først i Borgertogdelen av 17-maitoget. Mange borgere sluttet seg til etter fanen, og initiativet ble satt pris på. Bør bli fast ordning i 17. maitoget framover.
Søknad om økonomisk støtte til lekeplassen på Øya. Vi har søkt om kr. 20 000,-
Økonomi. Purring på ikke betalt medlemskontingent blir sendt ut i august.

2.     Rent i Brevik
Rent i Brevik samlet i år 57 personer, deriblant mange barn. Det var god stemning og bra innsats. Det var vellykket at Sjøloftet spanderte pizza etter dugnaden.
Thorfinn Kittilsen var invitert til å informere om den jobben han har gjort i mange år med å plukke søppel i Brevik, og hvilke tanker han har om Rent i Brevik framover. Følgende kom fram:
Kommunens tar stadig mindre ansvar for renhold, rydding, kantklipping osv. Det er dermed økt behov for frivillig innsats fra lokalbefolkningen.
Kommunen tømmer de offentlige søppelkassene en gang i uka. De må oppfordres til ekstra tømming og flere søppelkasser i forbindelse med store arrangement som bacalao, Thailandsk dag og garasjesalget. Kontaktpersoner i kommunen: Thomas Nøklegård og Åge Haugen.
Brevik Vel har avfallstralle med utstyr, sponset av industrien. Oppbevares på Brannvakta.
Rent i Brevik bør være mer enn en ryddedag i året. Bør organiseres som et helårsprosjekt, helst med faste personer eller en gruppe personer.
Målet bør være at Brevik skal bli Telemarks reneste by.
Middel for å nå målet: Dugnadsinnsats – penger – organisering.
Følgende tanker og ideer kom fram i diskusjonen:
Brevik Vel ønsker til høsten å jobbe videre med å organiser en «Rent i Brevik» gruppe. Nestleder Rebekka er kontaktperson. Det bør rekrutteres folk utenfra styret til gruppa.
Hvis kommunen ikke kan gjennomføre hyppigere søppeltømming om sommeren, kan Grep da betales for å tømme oftere?
Kan organisasjoner, f.eks. ungdomsfotballen eller Speider’n engasjeres for søppelplukking i sentrum f. eks. en gang i uka, mot økonomisk kompensasjon til laget.
Handelsstand og lokalt næringsliv må oppfordres til å holde ikke bare eget fortau, men området rundt egen virksomhet søppelfri. Understrekes på felles møter.
Lokalområder og befolkningen i enkeltgater må kunne oppfordres til felles dugnad for å rydde alt som gror ut i og langs gatene deres.
Vi ønsker å søke midler til Rent i Brevik fra lokalt næringsliv, handelsstanden, banker osv.

3.     Bydelsrepresentantene:
Setre:
Lekeplassen i Zoarbakken er en utfordring. Klipping må organiseres for sommeren
Åsen: Forbedret sykkelsti fra Norcem til Furulund. Utbedringen gjøres nå som en del av Bypakka. Det er bra at krabbefeltet opp bakken fjernes.
Sentrum: Gatene rundt ferjegården er en trafikkfelle pga. mye parkering. Det foreslås å ta bort enveiskjøringen på den innerste siden av huset, men det er usikkert hvor trafikkfarlig dette kan bli. Sekretæren lager et brev hvor kommunen oppfordres om å se på trafikk/skilting i området på nytt. Sekretæren og Trond samarbeider om brevet.
Trosvik/Blekebakken: Valg av bruløsning avventes. Alternativ Vest har heldigvis fått stor støtte.
Ørvik/Rønningen: Ingen til stede
Øya: Lekeplassen vedlikeholdes i sommer, reparasjonene tas tidlig høst hvis vi får støte. Ødelagt plastkasse/ leker på badestranda kastes. Det forventes av besøkende selv har med leker/utstyr.

4.     St. Hans-arrangementet på Banken
Leder/nestleder tar hovedansvaret. Leder avklarer bål/brannfare med brannvesenet.
Musikk er ordnet. Gjermund spiller. Folk må selv ha med bord og stoler, mat osv.
Bålet er stort nok, og bør ikke bli større pga. brannfare.   
Arrangementet er familie rettet. Grillene er varme kl. 18. Bålet tennes kl. 18.30.

5.     Gjennomgang av møtet med Norcem 7. Mai
Grei informasjon. Kunne vært mer fokus på problemområdene og det lokalbefolkningen i nærområdet klager på. De burde ha spurt om hva vi synes om Norcem som nabo, hva er vår opplevelse, hva irriterer og plager oss osv.
Vi leser nå daglig i avisene om at det skjer mye nytt på Norcem, bioalger m.m. Vi er så langt ikke blitt involvert eller informert direkte om dette.
Oppfølging av klageordningen. Det var på befaringen interesse fra alle parter om å forbedre, utvide og samordne klageordningen slik at denne både kan gjelder støy, støv og lukt. Vi ønsker også at velforeningen skal involveres i ordningen, ved at det er en klagelink på vår nettside, og at vi får oversikt over hva det klages på fra hvilke områder. JLeder tar kontakt med Norcem for å få en praktisk løsning snarest mulig.
Norcem eller Havnevesenet bør ha en støtteordning for å dekke skader ved nedfall på biler/båter osv. rundt kaia/Norcem, uansett hvem som er synderen for nedfallet. Det er svært uheldig at ansvaret i slike saker puffes fra instans til instans og at lokalbefolkningen sitter igjen med svarteper uten å få gehør eller erstatning.

6.     Møte om CO2 anlegget på Norcem 3. Juni
Det har vært ønskelig for Brevik Vel å få en orientering om CO2 prosjektene på Norcem, og Norcems tenkning og planer for CO2 håndtering framover. Da det møtet vi var invitert til 3. juni ikke var et slikt møte, ble det avlyst. Det ble igjen formidlet til Norcem at vi er interessert i et bredt møte om CO2 rensing og CO2 prosjekt.   

7.     Breviksprisen, ildsjelsprisen og hageprisen for 2015  (deles ut på årsmøtet i feb. 2016)
Leder minner om at vi bør ha disse prisene i bakhodet framover, så det ikke kommer som en overraskelse rett før neste årsmøte. Breviksprisen er tiltenkt en person, instans eller organisasjon som over tid har bidradd til å markedsføre Brevik på en positiv måte. Ildsjelsprisen er tiltenkt en person som siste året har vært en ildsjel for et eller annet i Brevik. Hageprisen er en pris til en hage som utmerker seg for innhold og utseende, og som er synlig for andre. Breviks befolkning kan komme med innspill.
NESTE MØTE: Tirsdag 18. august kl. 19-21.    
07.06.15  Turid Berg (sekretær)

11.05.2015

Referat fra styremøte 05.05.2015

Referat fra styremøte 05.05.15
Tilstede:  Johnny Faaberg, Rebekka, Ann Britt, Turid, Trond, Christian, David, Dag,  Knut, Roger
Forfall: Petr, Gisjbert, Marius, Jon Gunnar, Ole, Fredrik
1.   Til dagsorden/Referatsaker
·     Referat fra styremøtet 07.04.15 - ok
·     Det var ønske om å legge referatet fra styremøtene ut på Brevik Vels nettside for å tilstrebe mest mulig åpenhet. Vi gjør et forsøk med dette. Sekretæren vurderer om vanlig referat kan brukes, eller om dette skal ut i en noe forkortet utgave. Vi prøver oss fram.

2.   Økonomi v/Ann Britt
Den økonomiske situasjonen er noe lysere enn først antatt. Vi har 25 000 kr. på konto.

3.   Medlemskontingent 2015 – utdeling til medlemmene
Krav om medlemskontingentene ble fordelt på lokalrepresentantene.  Kravene legges i postkassene for å spare penger til utsendelse. Det er i tillegg laget et ark med informasjon om Brevik Vel som kan legges i flest mulig postkasser, i håp om å få flere til å melde seg inn.

4.   Møte med Sparebanken etter fjerning av minibanken v/Johnny
Johnny refererte fra møte med Sparebank 1 Telemark om situasjonen etter at minibanken er fjernet både i Brevik og andre steder. Det ble bedt om at banken må ha hjelpeløsninger spesielt ved større arrangement. Banken sier de vil se på dette, men at de som skal ha arrangement selv må være aktive og ta kontakt med banken for å finne løsninger. Det ble fra Breviks side understreket at bank i butikk ikke var tilfredsstillende/tilstrekkelig ved store arrangement som baccalao, garasjesalget og thailandsk dag.

5.   Rent i Brevik 9. mai kl. 12 – 14 v/Rebekka
Det er informert om ryddesjauen både ved plakater, flyers til barnehage/skolebarn og via PD.  Sjøloftet stiller med refleksvester, og sponser pizza til alle som deltar.
 
6.   17.mai toget. Oppfordring til deltagelse bak Brevik Vels fane v/Turid
Brevik Vels fane har vært tapt i noen år, men er nå funnet i Sjøbua til Historielaget!
Styret oppfordrer styret og flest mulig av Breviks alminnelige borgere til å delta i 17- maitoget ved å gå etter fanen på slutten av barnetoget, som nå også er Borgertog.

7.   Vedlikehold av lekeplassene v/Turid
Vi har ansvar for to lekeplasser, på Øya og i Zoarbakken.  Dag har sett på lekeplassen på Øya sammen med nabo Stamland, som har hjulpet til med klipping av gress. Utstyret er slitt, og det er behov for fornyelser/vedlikehold.  I Zoarbakken er det behov for opprydning og utskifting av sand. Kommunen opplyser at det kan søkes støtte til utstyr/vedlikehold. Lokalkontaktene for Øya/Setre gir snarest mulig sekretæren innspill om hva det er behov for, og det sender samlet søknad om midler. 

8.   Den nye lekeplassen/parken bak Coop.
Vi ønsker å gi kommunen skryt for at området er blitt en åpen og innbydende plass for både barn og voksne.  Tiltaket har klart forskjønnet og forbedret boområdet i Pilebakken/sentrum.
Ang. åpning så er vi usikre på hvem som skal ta initiativ/ansvar for dette. Vi er også usikre på om det bør settes navn på plassen, i tilfelle hvem som skal ta initiativ til dette. Det er undersøkt med Historielaget om stedet har hatt et opprinnelig navn, uten at noe så langt er avklart.  På folkemunne har navnet «Pileparken» spredt seg (ligger i bunnen av Pilebakken). Birgers plass (ligger nedenfor Birgers hus) er et annet forslag. Vi avventer, men oppfordrer familier og andre til å bruke plassen.

9.   St-Hans arrangementet på Banken.   v/Rebekka
Vi kjører vanlig familierettet opplegg. Bålet tennes kl. 19. Gjermund Hagen spørres om å bistå med musikk, om mulig noe kortere, og dermed billigere.

10.  Møtet med Norcem torsdag 7. mai kl. 16.30 (styret og gjester vi har invitert med)
Norcem/Renor skal på møtet/befaringen informere om sin virksomhet da det er mange nye i styret.  Brevik Vel har i ca. 20 år hatt faste årlige møter med Norcem/Renor, og har hatt egne oppnevnte kontaktpersoner.
Styret er opptatt av at det bør være en felles klageordning for støy, støv og lukt, enten det gjelder Norcem, Renor eller virksomheten på kaiene. Dette for at det skal være enklest mulig for befolkningen å si fra når de opplever avvik. Vi ønsker at velets nettside kan ha en link til klageordningen, slik at beboere både kan klage via vår nettside, og at vi kan få en oversikt over hva det klages på.
Det understrekes at det å klage er viktig for å få fokus på belastninger befolkningen opplever. Dette er et av de få virkemidlene vi har til å synliggjøre og påvirke, og må brukes aktivt. Klager må være konkrete, med dato, klokkeslett og beskrivelse av hva det klages på.

11.  Sikkerheten i Brevik. Hva kan gjøres v/Johnny
Spørsmålet er reist etter episoden på Joker hvor en kunde var voldelig i butikken. Brevik Vel beklager at slikt skjer i vår ellers fredelig by, men mener sikkerhet i denne sammenheng må ligge hos politiet.

12.  Eventuelt
·     Plasseringen av tømmeanordningen for båttoalett på brygga på Røverven. Det er bekymring for at anlegget er feil plassert hvis det medfører søl og lukt i indre havn. Knut Segrov, som kjenner saken fra Brevik Båtforening orienterte om at ordningen er knyttet til Starthavn-prosjektet, og at plasseringen er valgt ut fra flere hensyn, bl.a. økonomi, driftssikkerhet (rett ved kloakkpumpestasjonen) og skjerming for vær og vind. Vi overlater saken til Brevik Båtforening, som kjenner behovet for anlegget og saken best.

13.  Saker satt opp eller overført til neste styremøte - 2. juni.
·     Oppfølging av spørsmålet om samordnet og forbedret klageordning overfor Norcem/Renor/North Sea Terminal.
NESTE MØTE: Tirsdag 2. juni kl. 19-21.

10.05.15  Turid Berg

09.04.2015

Brannvernplan for Brevik

31.03.2015

Høringsuttalelse fra Brevik Vel:

Det vises til forslag til revidert Brannvernplan for Brevik, og informasjonsmøte om saken.
Brevik Vel har behandlet forslaget til revidert plan, og gått igjennom de vedlagte kartskisser med hvilke hus som foreslås sikret med sprinkelanlegg/brannsikringstiltak.

Brevik Vel har følgende kommentarer til planen:

Brevik Vel setter pris på at kommunen  prioriterer brannsikkerheten i Brevik, og at det er fokus på å sikre og bevare Breviks unike trehusbebyggelse.

Brevik Vel støtter brannvernplanen og de konkrete forslag som ligger i denne.

Brevik Vel er enige i at det er trehusbebyggelsen i Sentrum som er mest utsatt for brann, og at sentrum derfor må prioriteres framfor Øya.

Brevik Vel støtter de framlagte forslag om hvilke bygg/boliger i sentrum som har mest behov for brannsikringstiltak.

Hvis kommunen ønsker vår tilstedeværelse og assistanse når aktuelle huseiere skal informeres om tiltak og finansieringsmuligheter, deltar vi gjerne.  

Brevik Vel har merket seg at Brannvernplanen sier lite om Brannstasjonen i Brevik. Det presiseres derfor at vår forutsetning for å støtte planen er at Brannstasjonen i Brevik opprettholdes på minimum dagens nivå. Det å ha et tilstedeværende brannvesen i lokalmiljøet er etter vår mening det viktigste enkelttiltaket for å forhindre en storbrann i den gamle trehusbebyggelsen. Brannfolk på stedet er også nødvendig for raskt å kunne iverksette en del av den utvendige sprinklingen.Søknad fra NOAH om testanlegg for stabilisering av farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2

28.03.2015

Høringsuttalelse fra Brevik Vel:

Brevik Vel’s styre har behandlet saken etter å ha fått informasjon om prosjektet fra prosjektleder Egil Solheim fra NOAH.
Brevik Vel har fattet følgende enstemmige uttalelse i saken: 

Brevik Vel går i mot forsøksprosjektet, og ber om at Miljøverndirektoratet ikke gir NOAH/Norcem tillatelse til oppstart/gjennomføring av det omsøkte testanlegget.

Brevik Vel forstår behovet for, og er i prinsippet positive til at det prøves ut nye metoder for å håndtere farlig avfall i Norge. Vi er likevel i mot at det planlagte forsøket skal legges til Brevik. Vi er spesielt skeptiske til at prosjektet skal gjennomføres nå, i en situasjon hvor det nettopp har vært en omfattende og opphetet miljødiskusjon i Brevik og Grenland, og hvor befolkningens skepsis til behandling og lagring av farlig avfall er svært høy.

Brevik Vel finner det uheldig at det midt i den prosessen vi nå er i planlegges et nytt testanlegg knyttet til farlig avfall i Brevik. Vi vil påpeke at det pr. i dag ikke er avklart hvor et framtidig deponi for farlig avfall skal ligge i Norge. Ansvarfordelingen når det gjelder framdrift og løsning mellom staten og Norcem/NOAH er heller ikke avklart. Vi forstår det praktiske i at forsøket kan knyttes opp mot Akers CO2-anlegg i Brevik, men vil påpeke at det også finnes andres mulige steder, enten ved andre CO2 kilder, eller der den andre ingrediensen i prosessen, flyveasken, skapes (dvs. ved ulike forbrenningsanlegg i Norden). Vi stiller også spørsmål ved miljøgevinsten i prosjektet, sett i forhold til at den CO2 som kan bindes i prosjektet er begrenset sett opp mot CO2 som utløses fra tilstøtende transport og annen energibruk.  

Brevik Vel opplever at det foreslåtte testanlegget er et nytt forsøk på å påvirke at framtidig behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall bør legges til Brevik. Dette fordi også den nye prosessen vil avgi et sluttprodukt som utløser behov for deponering.

Brevik Vel vil påpeke at Brevik er en liten by som allerede i dag har tatt en stor miljøbelastning når det gjelder flere typer avfall, deriblant farlig avfall. Norcem er en bedrift som ligger tett på bebyggelsen i Brevik og Heistad, med kort vei til nærmeste hus. Det er ikke mer enn ca. 30 m. fra sekkekaia, hvor flyveasken mottas, til nærmeste hus, og det er mange hundre husstander innenfor en radius av noen få hundre meter fra Norcem/det nye testanlegget. Befolkningen er allerede i dag sterkt belastet av støy, lukt og farlig transport. Vi mener at den siste tidens reaksjoner fra befolkningen viser at tålegrensen er nådd for hva som kan aksepteres av økte miljøbelastninger i vårt nære nabolag.

Brevik Vel vil til slutt påpeke det uheldige i at vi får saken så sent til uttalelse. Vi finner det påfallende at NOAHs testanlegg på Norcem er under montering, og trolig vil stå ferdig til oppstart, før høringsfristen går ut, og før Miljøverndirektoratet har tatt stilling til om det skal gis tillatelse eller ikke. Vi synes dette smaker av at kortene i saken er lagt lenge før vi og andre instanser har hatt mulighet for å komme med våre innspill og vår bekymring.   

For Brevik Vel
Johnny Fåberg
Leder

04.03.2015

Brevik Vel Priser 2014

BREVIKSPRISEN 2014 til Breviksrevyen. 
De har gjennom mange år klart å samle Brevik og Grenlands befolkning til fulle hus og sette Brevik på kartet. For sin nytenking med årets forestilling i Diplom-Is fjellet, klarte de å skape positiv markedsføring for Brevik utover bygrensen nok en gang. Kristin Røe Isaksen mottok prisen på vegne av Breviksrevyen.

ILDSJELSPRISEN 2014 til Anne Malin Halvorsen, 
for innsatsen med arrangementet julekonsert i Brevik kirke. Her klarte hun å samle inn omlag 100 000,- til inntekt for kreftforeningen, men også å samle Breviks befolkning til en fantastisk opplevelse.

HAGEPRISEN 2014 til Furulundvegen 6 og Cecilie Tufte
for en flott hage som i de seneste år har vært betydelig oppgradert. Her er det frodig og innslag av ulike vekster som gjør den flott å se fra veien.09.02.2015

BREVIK VEL OG SAKSBEHANDLING AVFALLSDEPONI NORCEM
Det er stort trykk på avfallsdeponisaken om dagen. Det er nok flere enn oss i Brevik Vel som kan kjenne det litt på kroppen ettersom saken strider frem...

Så føler det er litt tid for å påminne om hvem Brevik Vel er og hvorfor Velforeningen enstemmig har valgt den strategien de har gjort, og hvorfor den fremdeles burde være riktig.


BREVIK VEL
Vi er en velforening som jobber med mange saker gjennom et år. Så lenge vår medlemsmasse representerer halvparten av Brevik Befolkning vil vi alltid ha medlemmer som er for, er i mot og er veldig usikre i alle saker. Vi som paraplyorganisasjon og Velforening skal representere og ivareta ALLES interesser. 

Det innebærer at i alle beslutninger styret Velet tar må de ha ryggdekning som rettferdiggjør valgene våre overfor de medlemmene som vi ikke kan støtte synspunktene til. Eneste måte å gjøre dette på er at ALLE beslutninger, i ALLE saker må baseres på gode prosesser, kunnskap og reele fakta.

Brevik befolkning skal være sikre på at det ALLTID er dette som ligger i bunn. Bare på den måten kan vi gi den forutsigbarheten og tryggheten som er nødvendig i et nærmiljø. Brevik Vel skal være en forkjemper for at alle skal kunne forvente å få kjøre gode prosesser, uansett hvilket syn de har. Det gjelder privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og industri. Alle skal få vist frem sin sak, og ha mulighet til å skaffe seg all kunnskap før det tas avgjørelser.

Personlig ville jeg som leder ha mistet nattesøvnen om jeg ikke kunne vise ryggrad nok til å stå for de verdiene og gi Brevik Vel den integriteten.

Det som står over mener vi er selve grunnstammen i en Velforening, og vi mener at det er det som gjør en Velforening seriøs og profesjonell.


SAK AVFALLSDEPONI NORCEM
I sak avfallsdeponi Norcem går nå debatten i om det skal være en konsekvensutredning (KU) eller ikke. Brevik Vel har sagt at de ønsker en KU, nettopp for å ivareta de verdier som beskrevet over. En KU er en innsamling av informasjon som skal gi oss fakta og kunnskap om hva dette egentlig handler om, og ingenting annet.  Det er ikke en avgjørelse for eller i mot.(Selv om det til tider kan virke slik i lokalpressen). Tvert imot skal det øke beslutningskompetansen til alle involverte, slik at de til slutt kan ta de riktige valgene.

Brevik Vel har sett teoriene om at en KU er kjøpt og betalt. Vi ser bekymringen, men vi deler den ikke. Vi har en høy kompetanse på kjemisk industri i Grenland (antagelig den beste i Norge og mer til). En konsekvensutredning vil ses på med spisse øyne av fagmiljø, stat, fylke, kommune, og miljøbevegelse, og vi kan med bruk av alle disse fagmiljøene gjøre en god vurdering av hvilket svar vi skal gå for til slutt.  Vi er overbevist om at hvis utredningen viser eller bekrefter at dette kan være til fare for befolkningen og ikke minst de som jobber med dette, så vil det vise seg. Ingen skal eller vil da gå for dette! Heller ikke Norcem vil gå inn for dette. Det vil være en meget stor sjans for bedriften å ta, hvis forholdene viser seg å påføre oss helsemessige skader. (Dette er de ansattes organisasjoner opptatt av også) 

Vi har en prosessindustri her i Grenland som håndterer langt farligere stoffer enn det vi her snakker om og dette er det høy og god sikkerhet på, samt dyktige fagfolk som håndterer. Og så er det da slik, at for all industri og alle næringsdrivende i Grenland, enten de er eid av det offentlige eller av private, så er formålet å tjene penger slik at virksomheten kan holdes gående. Det er også slik at det er lovbestemt at det er utbygger/tiltakshaver som skal betale utredninger/planer som de ønsker gjennomført.

Med et godkjent planprogram, som er et dokument som har samlet og viser hva som burde utredes i saken for å få mer kunnskap, og en konsekvensutredning som vil gi oss mer svar på hva dette egentlig vil bety for samfunnet, er det fremdeles 1 ½ år frem i tid det skal tas en avgjørelse i bystyret om man vil tillate et avfallsdeponi eller ei. Det vil altså komme mange nye sjanser til å mene noe og avgjøre noe lenger frem. Og da med god ryggdekning. I dag handler debatten kun om man skal tillate å utrede,  og dermed tillate å få svar på de virkelige konsekvenser for lokalsamfunnet eller ei.

Uansett, en ting er sikkert! Ingen i Brevik Vel eller lokalsamfunnet skal eller  vil si  ja til dette hvis vi vet at det går ut over vår helse eller våre barns helse!!!

Brevik Vel har i denne saken ulike begrunnelser hvorfor de har valgt å stå for sin strategi, og mener det er til lokalsamfunnets beste.

1. BREVIK VEL SINE VERDIER: Alle skal ha rett til å føle forutsigbarhet og rett til å kjøre og fullføre en prosess før beslutninger skal tas. I denne saken er det mye som taler for at et NEI er riktig og man skal være skeptiske. MEN det er ingenting som rettferdiggjør at man ønsker å stoppe en prosess, ikke la "motpart" eller tilhengere få legge frem hele sitt syn og kunnskap FØR en beslutning tas. Vist man sier nei til en konsekvensutredning er det nettopp det man gjør. Vi deler ikke teoriene korrupt, kjøpt og betalt. Det ville fort falle igjennom om så var saken. Vi kan ikke si nei til KU fordi vi er redde for svarene en slik prosess vil gi. Da er det noe feil med både nasjonal og lokal demokrati.

SAMFUNNET GENERELT: Debatten i seg selv i dag er ikke bra for fremtidig utvikling i Grenland. Særlig hvis man ikke er villig politisk til å gjennomføre en prosess eller ikke gjennomfører en KU. Hvordan vil fremtidige seriøse investorer i industrien se på Grenland som investerings kommuner om de ikke kan forvente forutsigbarhet og gode prosesser som beslutningsgrunnlag? da står vi i fare for at de legger sine investeringer i andre kommuner hvor det er et mer stabilt politisk miljø og de kan forvente nettopp forutsigbarhet og gode prosesser som beslutningsgrunnlag. Da kan vi virkelig snakke om utfordringer innenfor omdømme, tilflytting, skole (husk skolereformen som var faktisk basert på fremtidig befolkningsnedgang), arbeidsplasser mm. Om man heller sier ja til gjennomførelse av en prosess, er det greit med et nei. Det kan de fleste instanser og myndigheter leve med. Men om det blir et nei uten en god gjennomført prosess vil det gi meget negative signaler for fremtiden. Det må vi unngå.

3. OMDØMME: Brevik Vel sa tidlig at de var opptatt av omdømmet til Grenland også i selve prosessen. (veldig godt uttrykt i et avisinnlegg fra Breviksinnbygger Turid Berg . Se vedlegg 2 under).
Dagens debatt, trykk og omfang har allerede utfordret vårt nærområde på kartet som Giftområde, og har mest sannsynlig skadet vårt renomme allerede for lang fremtid. Nå har det blitt ropt gift, avfall og farlig så lenge og høyt at det i seg selv har merket oss for resten av nasjonen Norge. Dessverre hjulpet godt frem av en enveiskjørt lokalpresse, et politisk miljø preget av indre uro og i utgangspunktet velmenende engasjerte innbyggere som roper høyt og bredt uten å alltid ha faktakunnskapen i orden. Det brukes mye skremselsretorikk og mindre faktaretorikk, vi oppfordrer derfor alle til å vise sunn fornuft i sitt engasjement slik at man ikke sår unødvendig uro, eller skader omdømmet til lokalsamfunnet unødvendig også i selve prosessen.
Vi står allerede i fare for å ha pådratt oss et rykte som gift/avfallsområde område, useriøse og en litt underlig plass å bo. Og det før noen beslutning er tatt. Rennomme har allerede fått riper selv om det ikke skulle bli noe avfallsdeponi. Det er noe Brevik Vel hele veien har advart mot, vært urolige for, opptatt av og tatt hensyn til.


4. BREVIK VEL STRATEGISK: Det gjelder for oss som velforening å strategisk plassere oss. Vi skal kunne være påvirkere uansett hvem vi snakker med. Det vil si at vi skal kunne snakke med alle parter, slik at vi i flest mulig tilfeller får tilgang til beslutningstakerne.. Derfor er det viktig å ha is i magen før beslutning tas så vi har nettopp det.
Vi som Velforening skal kunne representere og påvirke i industrien til lokalsamfunnets beste, også i fremtiden, selv om vi går for et NEI. Eneste måte å kunne beholde den integritet og respekt er å la alle involverte parter få gjennomføre gode prosesser, slik at alle føler at det er prosessene, kunnskapen og de reelle fakta som har stått for avgjørelsen, og ikke synsing og føling. Et Nei etter en KU kan alle leve med! Da er det i alle fall ingen som kan si man ikke hadde ryggdekning for sine valg! 

TIL SLUTT
Vi mener også at det er mye som taler for et NEI og vi er veldig skeptiske, men la en god prosess bekrefte dette, bla gjennom en konsekvensutredning. Vi skal ikke være redde for svarene som blir tydeliggjort her, men heller bruke dem til å bekrefte våre standpunkt.

Vi i Brevik Vel minner alle på at det er helt legalt å være innbygger og fremdeles være usikker og ønske mer og riktig informasjon før man faller på en avgjørelse. Ingen skal føle at det er feil, umoralsk eller kritiseres av andre for det! Tvert i mot mener Brevik Vel at det faktisk er ganske fornuftig tankegang!

Påminner også om at vi har i vår strategi lagt opp til at skal være en avstemning av våre medlemmer som skal lede til et vedtak som skal være BV sitt styringsverktøy for jobben fremover.( Les vedlegg 1.)

Så med alt det over mener vi bestemt at Brevik Vel har valgt riktig strategi. Brevik Vel vil fremdeles jobbe for de verdier som de mener er til for samfunnets beste, og de er sikre på at de jobber for nærmiljøets beste på alle områder.Vedlegg 1.  Brevik vel Videre:

Vedlegg 2. Omdømme:
Brevik 09.02.2015


Med hilsen


Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik Vel