16.11.2014

Angående ekstra støy Tangenkaia Norcem



Helgen 8. og 9. november ble det registrert ekstra mye støy fra Tangenkaia på Norcem. Bråk og støy fra Norcem generelt, og støy fra båter, lossing mm er en problemstilling som Brevik Vel og flere andre foreninger og lag i nærheten, samt industrien selv jobber kontinuerlig med. Flere medlemmer av Brevik Vel har kontaktet Velforeningen, samt Norcem direkte om dette, og det er veldig bra at disse tilbakemeldingene kommer. Det gir en ekstra mulighet til å granske «ferske» årsaker.

Angående akkurat denne helgen er svaret fra Norcem som følger: 
Til innmelder
Ekstra støy akkurat denne helgen skyldes forsinkelser og problemer med lossing av en steinbåt som skulle kommet før helga. Båten var forsinket pga uvær på Vestlandet og kom først natt til fredag. Den skulle etter planen losses på Norcem-kaia, slik den har gjort før, med en beregnet lossetid på ca. 15 timer. Båten fikk imidlertid tekniske/elektriske problemer, så lossingen kom ikke i gang før fredag formiddag og da med svært redusert kapasitet før det etter noen timer igjen stoppet helt opp. Det ble lengre stopp i lossingen for å utbedre feilen og båten måtte flyttes til midtre kai (Sekkekaia) for å gi plass til andre båter. Til slutt måtte båten flytte ut til Tangenkaia, der lossingen foregikk fra lørdag formiddag til søndag kveld, fortsatt med redusert hastighet og flere stopp for reparasjoner. Så en rekke uheldige forhold har dessverre gitt uønskede konsekvenser både for oss og våre omgivelser. Dette er veldig beklagelig og er ikke slik vi ønsker det.
For å informere litt nærmere helgens aktivitet: 
Steinbåten i helga (MV Splittnes) er en ny type selvlossende båt som vi tester ut for å erstatte de mindre steinbåtene vi har hatt til nå med gravemaskiner om bord, og som står for all lossingen.
Disse små båtene som man i dag bruker har en del utfordringer med støy fra luker og dieselmotor i gravemaskin, samt liten laste- og losse-kapasitet. 
Denne nye båten Splittnes som det nå snakkes om har et beltegående selvlosser-system, som har mindre støy fra selve losse-utstyret, men der steinfallet fra lossebom til bakken gir støy. Vi jobber derfor med planer for å få lavest mulig fall og for at lossingen kan utføres i mest mulig lukket system. Dette har vi en dialog med Brevik Vel på, og fredag morgen var det to fra Velforeningen som skulle på befaring for å se losse-prosessen. Dette gikk da dessverre ikke helt som planlagt.  Vi skal informere nærmere om båttrafikken og planene i møte med Grenland havns kontaktutvalg 1. desember.

Mvh,
Jorunn Gundersen
KHMS-sjef
Norcem AS Brevik

13.11.2014

Arbeid støttemur Kastanjehagen



Til info vil Porsgrunn Kommune i løpet av 14 dager starte med rehabilitering av støttemuren i Kastanjehagen i Brevik. Arbeidet vil utføres av Kragerø Naturstein. Dette vil medføre at Setrevegen vil blir lysregulert da Porsgrunn Kommune må stenge det ene kjørefeltet i anleggsperioden når den skal rives og settes opp igjen. Målet er å gjenåpne før jul. Porsgrunn Kommune må også stenge krysset i Cochs gate/Kastanjevegen. Her vil det gå ut egen informasjon til alle beboere i nærheten. Det vil også komme informasjon i mediene i løpet av neste uke. Har dere ytterligere spørsmål kan dere kontakte Thomas Nøklegård som er leder Bydrift Porsgrunn Kommune. Han kan nåes på mail: thomas.noklegard@porsgrunn.kommune.no

Porsgrunn Kommune beklager denne ulempen dette vil medføre, men arbeide må gjennomføres da muren utgjør en sikkerhetsfare om dette arbeidet ikke gjøres innen rimelig tid.

01.11.2014

Innspill til Renors søknad om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte stoffer (2013/3451)


Miljødirektoratet
Renor Brevik

Brevik 31.10.2014

Brevik Vel mener det er vanskelig for et lokalsamfunn å ta stilling til slike søknader fra Renor, ut i fra den allmennkunnskapen et vanlig samfunn sitter på.

Det vi kan si er at lokalmiljøet er bekymret for alle stoffer som slippes ut i Eidangerfjorden. Lokalsamfunnet er opptatt av at fjordene skal hele tiden bli renere og ha en positiv utvikling, og har dette, riktig nok, som utgangspunkt for sine bekymringer.

Brevik og lokalsamfunnet generelt har siste tiden hatt en del utfordringer i forhold til omdømmefrykt i saken om eventuelt fremtidig avfallsdeponi i gruvene Norcem. Derfor er tidspunktet for en slik søknad ikke av beste art.

BV mener også at Renor ikke har vært gode nok til å informere lokalsamfunnet i forkant av en slik søknad.

Renor og Miljødirektoratet burde i den sammenheng sette inn store ressurser på å få ut riktig og korrekt informasjon om hva dette egentlig handler om, igjen i forkant av en søknad.

Brevik Vel mener at bedre informasjon må gis før innbyggere kan ta stilling til dette! Et informasjonsmøte for lokalsamfunnet burde settes opp. Informasjon til innbyggerne, og tid til å jobbe med dette i etterkant for innspill, bør gis FØR en søknad behandles av Miljødirektoratet.

Av generelle bekymringer kan selvsagt nevnes frykten for merutslipp til vann av stoffer vi som samfunn kjenner lite til. BV etterspør derfor Informasjon rundt dette. Hvordan påvirkes miljø og mennesker av dette over tid?

Hva er alternative håndtering metoder til utslipp? Kan man feks. også få til rensing av overflatevann før utslipp?

Lokalsamfunnet er videre bekymret over søknad om oppheving av mengdebegrensning for mottak av avfall per år. BV etterspør bla hvordan ev økt mengde vil belaste området med mer trafikk, støy og lukt. 

Hvor mye økt avfallsmengde vil det være snakk om. Hva stor er kapasiteten til Renor på mottak av avfall?

Blir økning permanent eller tidsbegrenset?

Kommer ekstra mengde på vei, jernbane eller med båt?

Dette og mye annet mener BV at lokalsamfunnet trenger informasjon om! Dette før det kreves at innbyggere skal ta stilling i saken, og behandling av en søknad kan settes i gang.


Vennlig hilsen
Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik Vel