26.02.2014

Brevik Vel priser 2013

BREVIKSPRISEN 2013
Har gått til Brevik Sjømannsforening

Sjømannsforeningen har gjennom år markedsført Brevik langt utover bygrensene. Med sin Baccalaofestival hvert år har de dratt mer enn 15000 mennesker til byen og satt Brevik skikkelig på Norgeskartet da det kommer mennesker fra hele landet, nettopp for denne festivalen. Det skal også legges til sitt engasjement med å lære bort sjømannskunnskapene til flere hundre mennesker hvert år med sertifiseringer som båtførerprøven. Vi skal selvsagt også legge til det lokale engasjementet på flere områder som er et stort bidrag, ikke bare å sette Brevik på kartet, men også gjør byen til den trivselsbyen den er.  Sjømannsforeningen er en riktig verdig vinner av Breviksprisen.

ILDSJELPRISEN 2013
Har gått til Elisabeth Kirkenes

Prisen tildeles Elisabeth for sitt store engasjement i Historielag og garasjesalg. Bla garasjesalget er med på markedsføre Brevik utover bygrensene og samler flere tusen mennesker hvert år. Elisabeth er også engasjert i bevaringen av de gamle bygninger i byen og er veldig opptatt i å ta vare på byen.
Elisabeth er ikke den som liker å stikke seg frem og liker best og ligge litt i bakgrunnen og administrere. Men om man kikker litt nærmere på flere av de arrangementer som er i byen, så er det nettopp Elisabeth som står for markedsføring, administrering og er den som holder i trådene. Med Ildsjelprisen så håper Brevik Vel å få løftet Elisabeth velfortjent frem, og håper det inspirerer til også fremtidig engasjement i Brevik. Brevik by trenger ildsjeler som Elisabeth Kirkenes.

HAGEPRISEN 2013
Har gått til Havnegata 4 og Anne Lise Førli

Den den alltid velstelte hagen kler det flotte «gamle» huset. Uansett når på året man går forbi viser det at her bor det folk med grønne fingre. Hagen er utrolig frodig på sommeren med mange forskjellige blomster. Et av kriteriene for å få hageprisen er at hagen ligger slik til at den vises frem til glede for alle som går forbi. Haven i Havnegata 4 er med på å fremheve Brevik sin naturlige skjønnhet og gjør byen til enda en mer attraktiv by å besøke og bo i. Havnagata 4 er en svært verdig vinner av hageprisen 2013.

Årsmelding 2013

ÅRSMELDING 2013
PROGRAM OG SAKSLISTE
Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll.
Årsmelding 2013
Regnskap 2013
Fastsettelse av kontigent
Innkommne saker
Valg
Utdeling av Hageprisen 2013
Utdeling av Ildsjelprisen 2013
Utdeling av Breviksprisen 2013

STYRET 2013
Leder: Stig Kolbjørnsen
Sekretær: Ingeborg Skjønstad
Kasserer: May Oshaug
Sentrum: Rebekka Bryne                 Vara: Petr Chladec          
Sylterøen: Kjell Gulliksen                 Vara: 
Setre: Kine Tovsen                          Vara: Svein G. Busk
Åsen: Vibeke Moen                         Vara: Helga Aaby Olsen
Ørvik/Rønningen: Tommy Stangvik   Vara: Johnny Fåberg
Trosvik/Blekebakken: Ole Løkke     Vara: Jon Gunnar Evensen

STYRET HAR HATT FØLGENDE KOMITEER 2013
Norcem: Terje Haukedal og Petr Chladek
Grenland Havn: Turid Berg og Svein G. Busk

MEDLEMMER (Husstander)
2011:     174
2012:     263
2013:     239

ÅRSMØTET FOR 2012
Årsmøtet ble avholdt 5.mars 2013 i Rådhuset Brevik. 23 Medlemmer og 3 gjester var tilstede. Leder Stig Kolbjørnsen ønsket velkommen. Det formelle møtet ble innledet av Brevikssangen.
Årsmeldingen ble godkjent
Regnskapet ble godkjent
Breviksprisen 2012 ble tildelt Kjetil Varn
Hageprisen 2012 ble tildelt Torgbakken 6.

STYREMØTER
Dette styret har hatt totalt 9 styremøter. 8 stk 2013 og 1stk 2014.

MEDLEMSMØTE
Det har ikke blitt avholdt et ordinært medlemsmøte i 2013, noe som stadig er en intensjon om å få til i Velet. Ulike folkemøter og samlingsmøter er holdt ved behov med ulike interessenter.


SAKER OG AKTIVITETER 2013

Opprettelse «arbeidsgruppe»: Brevik Vel samlet i 2013 flere organisasjoner og foreninger sammen til en arbeidsgruppe. Meningen bak tiltaket var å få Brevik total sett til å dra samme retning, mot samme mål. Et forum for å lufte ideer og komme frem til gode strategier som gagner Brevik som by. En forankringsgruppe. Gruppen har hatt faste møter seg imellom og deretter faste møter med administrasjonen i Porsgrunn Kommune. Arbeidsgruppen startet med Brevik Vel, Brevik Historielag, Båtforeningen og Brevik Handelsstand. Flere foreninger er invitert og vil delta fremover. Første oppgave for arbeidsgruppen var å, sammen med kommune, fordele 3 millioner kr som fulgte vedtatt reguleringsplan Indre havn og deler av øya. Dette arbeidet resulterte i ny mur kastanjehagen (som faller ut), ny lekeplass sentrum, parkanlegget vannspeil nedenfor kulturhuset, samt helårs belysning av OL park og Curt Adeler statuett. Det blir også laget en ny brosjyre «Bo i Brevik». En komite bestående av Brevik Vel, Historielaget og Porsgrunn Kommune jobber med den i skrivende stund.
I disse møtene diskuteres det også ulike behov og planer som fremlegges og diskuteres sammen med kommune.

Oppbevaring giftavfall gruvene Norcem: Brevik Vel har støttet at det gjøres et forsøk med oppbevaring giftavfall i gruvene Norcem. Dette gjøres for å se om det er interessant å gå videre med et slikt prosjekt, og om det i neste rekke er nødvendig gå videre med en konsekvensutredning. En eventuell konsekvensutredning vil gi svar på de ulike faktorer/utfordringer som en lagring av denne type avfall kan gi. Brevik Vel har sagt seg positive til forsøk og en ev konsekvensutredning. BV vil vente med et vedtak for eller imot til alle fakta rundt prosjektet er på bordet og det er grunnlag til å mene noe utover synsing. Brevik Vel og komiteen har vært tett på Norcem i prosessen, hatt flere møter, blitt oppdatert og vil få resultater og fakta fra forsøket på et nytt møte satt til 6.mars 2013.

Ny E-18: Brevik Vel har i hele prosessen vært tett på Politikere, kommune, utvalg og statens Veivesen. BV sitter i hørings/referansegruppen sammen med statens veivesen og får oppdateringer, samt kommer med innspill i prosessen. Styrets medlemmer er også deltagere i andre forumer som går direkte på politikere, komiteer og kommune. Styret oppfatning har hele veien vært som følger:

«Når en 4 felts motorvei skal bygges gjennom et lokalsamfunn som Grenland, så vil det være mennesker, hus og bebyggelse som blir berørt uansett trasévalg. Derfor ser Brevik Vel det som viktig at alle alternativene blir nøye gransket gjennom en god konsekvensutredning. 

Dette selvsagt med respekt for de som vil bli berørt av de ulike valg, men også for å få en skikkelig faglig gjennomgang av alle detaljene, fordelene og ulempene ved de ulike alternativ. 
Nå et valg blir gjort lenger frem så skal det være godt begrunnet og faglig forankret slik at det er minst mulig tvil om at riktig veivalg er fattet,

Derfor gir BV også sin støtte til det fremlagte planprogram som vi mener fremhever de utfordringer som hvert valg gir. Legger man også til noen av de innspillene som har kommet til høringsdatoen gikk ut, så skal alt ligge til rette for en god konsekvensutredning.

Brevik vel mener derfor for tidlig å "slakte" noen av valgene eller konseptene, men Brevik Vel mener også at pr dags dato ser absolutt konsept 4 og gul trase mest positiv ut, da det tilsynelatende har minst innvirkning på lokalsamfunnet.»

Brovalg over Frierfjorden vil avhenge av hvilket konsept som blir valgt og har derfor ikke vært særlig debattert så lang. Her vil BV vel være tett på når det skal diskuteres og så lang det er mulig jobbe for et konsept som er til minst mulig skade for innbyggerne i området det gjelder.

Brevik Vel har fulgt debatten, da særlig i PD hvor de ulike Vel, foreninger og lag har valgt, eller følt de må velge bro, eller ikke bro. BV føler at disse valg og uttalelser ofte er basert på personlige og veldig lokale interesser og ikke basert på fag og fakta som en konsekvensutredning vil gi svar på. Derfor støtter Brevik Vel Planprogrammet som skal gå til en konsekvensutredning, samt er glad for en del av de kommentarer som har kommet som høringsuttalelser. Dette gir et godt grunnlag for trasevalg lenger frem.

BV har vært klare på dette hele veien, men styret ser at de med fordel også kunne fremmet dette som en høringsuttalelse.

Folkemøte «hvor vil Brevik»: Brevik Vel, sammen med arbeidsgruppen arrangerte et folkemøte på Sjøloftet i Brevik 5.september med tema «Hvor vil Brevik». I den sammenheng var Arthur Buchardt invitert for å holde et foredrag om utvikling av små samfunn. Det ble etter foredraget gjort en brainstorming sammen med alle oppmøtte og det kom frem mange gode ideer som det skal jobbes mye med i arbeidsgruppen. En stor takk rettes Atle Tangen som en ildsjel til møtet.

Veisikkerhet Setrevei / Setresvingen: Brevik Vel ønsket å sikre fortauet ved Fru Blaa av rene sikkerhetsmessige årsaker. Dette ble tatt i arbeidsgruppen og det ble satt opp skiller av kommunen. Det er også tatt opp øvrig utfordringer sikkerhet på denne veien da bla farten og overgangene oppleves som en fare. Det skal bla søkes trafikksikkerhets pakken om penger til dette.

Ny skole og idrettsanlegg: Det har selvsagt vært idrettslag, skole og instanser tilknyttet disse institusjoner som har stått for denne jobben. Men BV har vært invitert til diverse møter og har fått kommet med innspill i prosessen. BV mener at det har vært åpne og oversiktlige prosesser og gir stor honnør til de involverte.

Busstopp og overgang gamle E-18 Furulund: Brevik Vel har jobbet mye med å få til en sikker overgang for særlig skoleelever akkurat her. Dette er gjort gjennom dialog kommune og utvalg. Det har vært en utfordring da det er både stat og veivesen inne i bildet, og det er noen forutsetninger som gjør det vanskelig. Men det er kommet frem til en god løsning med penger fra den nye, og omdiskuterte, bypakken og det vil i nær fremtid brukes flere titalls millioner på strekningen.

Møte beboere Setre ang fellesområde: BV har hatt samtaler med beboere Setre for å høre hva de mener om de planer kommunen har for deler av strandlinjen på kommunalt område. Dette for å kunne komme med innspill til kommunen.

Støy Norcem: I 2013 har det vært flere rapporteringer om støy. Brevik vel og komiteen har i disse tilfeldene vært i kontakt med involverte. Mye skyldes nye motorer på båter, samt noen utfordringer med kraner. Rivning av en av ovnene har også skapt et høyere generelt støybilde.

Lekeplassene: Lekeplassene på Setre og Øya har også i 2013 vært underlagt Bydelsrepresentantene. Det er gjennomført en stor dugnad på setre og den har blitt holdt vedlike gjennom 2013. Lekeplassen på øya vedlikeholdes fremdeles av engasjerte naboer.

Badestranda Øya: Har vært holdt vedlike av engasjerte naboer, brukere av strand og til tider medlemmer av BV. Også i år et samarbeid med svømmegruppen som har stått for leker til barna på stranden. Det har i år, som tidligere år, vært en del kommunikasjon angående å få handicap flåte opp og ned ved start/slutt året. BV har blitt kontaktet flere ganger for å få tilbake badeflåten som nå er borte. Dette er tatt opp med kommunen og de er positive til dette om noen tar på seg finansieringen av selve flåten. En dialog med ulike foreninger er satt i gang ang saken.

Oppdateringer ulike byggeprosjekter: Brevik Vel følger med og oppdater på status byggeprosjektene Breviksåsen, Ørviksåsen og Korvetten

Rent i Brevik: Ble også og i gjennført som tidligere. I 2013 var det regn og blåst som skapte dårlig oppmøte. Men de faste ildsjeler deltok i år som tidligere år.

St.Hansaften: Brevik Vel gjennomførte og organiserte også i år St.Hans aften på banken Øya. I 2013 som året før regnet St Hans aften bort, men BV går på igjen også 2014.

1.adventsarrangement: BV har tradisjon på å arrangere tenningen av julegranen, og har et arrangement mot familier og barn hvert år. Også i år en stor suksess.


Andre saker: BV har i tillegg til overnevnte vært tett på og jobbet gjennom året med: Lukt og støv Norcem, Støy båthavn, møter med cruiseinteressanter og utfordringer trafikk og fart åsen.