26.09.2014

Brevik Vels høringssvar til planprogrammet for etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi

Brevik Vel (BV) har nå sendt inn sitt høringsinnspill til planprogrammet avfallsdeponi Norcem. (se nedenfor)
Innspillet er et resultat av jobbing over lang tid og er basert på den samlede informasjon, kunnskap og innspill BV har opparbeidet seg i prosessen.
Innspillet er basert på flere samtaler og møter med industrien selv, befaringer på Langøya, Norad, gruvene Norcem og Renor. BV har også hatt befaringer og møter underveis på selve forsøket av lagring som har foregått i gruvene i Brevik siden september 2013.
Videre har BV skaffet seg kunnskap og kvalitetssikret høringsinnspillet ved tett kontakt med ulike fagmiljøer og miljøbevegelsen. Spesielt Bellona har stilt velvillig opp på gjennomgang av høringsinnspillet, både ved innspill og personlig oppmøte på våre møter i styret.
Sist men ikke minst er høringsinnspillet basert på alle de innspill vi har fått fra selve innbyggerne i Brevik. Innspillene har kommet direkte til BV, fra åpne møter og samlinger, pressedekning, samtaler med engasjerte grupper og enkeltpersoner, samt et generelt inntrykk av hva som opptar, og i noen tilfeller uroer Breviks befolkning.
Spørsmålene BV stiller er ment å gi BV og Breviks innbyggere svar og kunnskap nok til å ha ryggdekning for et skikkelig valg for eller imot et eventuelt avfallsdeponi i Norcems gruver.
Brevik Vel er veldig opptatt av at en slik stor viktig sak for lokalsamfunnet har en grundig og saklig gjennomgang, basert på kunnskap og fakta. I et engasjert lokalsamfunn er det lett å la følelsene, uro og frykt ta overhånd, noe som ofte slår negativt ut i forhold det man faktisk ønsker å oppnå. Derfor har BV vært opptatt av å ha en så bred gjennomgang som mulig og mener bestemt dette høringsinnspillet vil gi svarene som trengs for å gi Breviks innbyggere ro, kunnskap og ryggdekning til å ta et skikkelig valg for lokalsamfunnets fremtid.

Vennlig hilsen
Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik Vel
-------------------------------------------------------------------------
Brevik Vel
Postboks 42
3991 Brevik  25.09.2014

Hjellnes Consult as v/ Øystein Gjessing Karlsen
Postboks 91 Manglerud
0612 Oslo

Porsgrunn kommune  v/Planavdelingen
P.boks 128
3901 PorsgrunnBREVIK VELS HØRINGSSVAR TIL PLANPROGRAMMET FOR ETTERBRUK
AV DALEN GRUVE TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG OG DEPONI

Brevik Vel (BV) har fått mange innspill fra befolkningen i anledning forslag til planprogram som er presentert. Mange gir uttrykk for sterk bekymring, uro og usikkerhet for hva mottak av enda mere farlig avfall i Brevik vil medføre for byen og distriktet i fremtida.

Det minnes i denne sammenheng om at «lille Brevik» (med ca. 2000 innbyggere) de siste 20 årene har mottatt hovedtyngden av alt organisk spesialavfall i Norge (tidligere NOAH, i dag RENOR).  Norcem mottar og brenner i tillegg store mengder annet avfall, bl.a. beinmel og bearbeidet husholdningsavfall (FAB). Brevik har på denne måten tatt et stort ansvar, og hatt en viktig rolle når det gjelder å motta, bearbeide og løse problemene med farlig avfall for hele Norge.

Det er på denne bakgrunn forståelig at mange reagerer negativt når det er snakk om at Brevik skal motta enda en type farlig avfall, som skal deponeres i grunnen under byen/distriktet, og som vil ligge der i all overskuelig framtid. Mange av  henvendelsene Brevik Vel har fått i saken går på bekymring for negativ miljøpåvirkning og befolkningens helse nå og for framtidige generasjoner. Mange er også bekymret for byen/distriktets omdømme hvis så stor del av Norges farlige avfall skal samles på et sted.

Brevik Vels innspill i forhold til hva som skal konsekvensutredes.

Brevik Vel er opptatt av at utredningen må få fram både positive og negative sider ved en eventuell etablering av behandlingsanlegg og deponi. Den endelige rapporten må være tydelig på hvilke utfordringer en etablering gir i fht miljø, transport, sikkerhet og omdømme for Brevik og distriktet rundt. Vi ønsker konkretisering i tall av utslipp til luft og vann, støy, antall båtanløp og transport på vei eller jernbane som kan settes opp mot dagens situasjon.

 Miljø:

·      Utredningen bør si noe om hva overordnede instanser og nasjonal strategiplan for avfallshåndtering sier om uorganisk avfall, behandlingen og løsningen av problemet.
·      Hvilke alternativer finnes i Norge, eventuelt i Skandinavia når det gjelder plassering av et nytt anlegg for uorganisk avfall. Hvilke utredninger er gjort av andre lokaliseringsmuligheter, og hvorfor er bare Brevik foreslått utredet. Hvorfor utredes det ikke parallelt et alternativt sted?
·      Risikofaktorer ved håndtering av avfallet må utredes konkret. Frakt, omlasting, behandlingsprosessen, deponering, og andre operasjoner som er sårbare i fht utslipp eller andre uønskede hendelser. Hva kan skje, og hvor farlig vil ulike uhell kunne være for de som jobber i anlegget og for omgivelsene og nærmiljøet.
·      Det må avklares om det er fare for avgassing av hydrogen i nøytraliseringsprosessen og deponeringen.
·      Det må konkretiseres hvilke typer avfall som inngår i en eventuell tillatelse, og mengden av disse. Er tungmetaller, pesticider og radioaktivt avfall aktuelt for deponering. Alunskifer er spesielt nevn i NOAHs nåværende konsesjon for Langøya, samt planutkastet. Vi ønsker forklaring og presisering av hva dette er, og radioaktiviteten i dette.  
·      Hva med framtidas farlige uorganiske avfall, som vi i dag vet lite om sammensettingen av. Vil det foreslåtte anlegget være forpliktet til å motta nye typer avfall?
·      Hvor kommer avfallet fra og hvordan er forholdet import/eksport. Skal anlegget løse et problem i Norge, eller vil anlegget også være åpent for import fra Skandinavia og eventuelt andre land i Europa.
·      Deponeringen av avfallet er ment å vare for all framtid. Hva med faren for utlekking til luft, sjø, grunnvann og omgivelser i kort og langt perspektiv.
·      Hvilke fare vil sprekker i fjellet og sammenrasing i gruvene (har vært slike ras før) medføre. Vil avfallets konsistens over tid kunne påvirke/tære på/deformere fjellet.
·     Hvordan skal avfallsvann fra gruven/deponiet renses/håndteres. Vil vannet fra anlegget kunne medføre ny forurensing av Eidangerfjorden, med tanke på friluftsliv, bading, fisk, sjødyr og annet maritimt liv.

Transport:

Brevik Vel er spesielt opptatt av hvordan transporten av det nye avfallet inn til anlegget er tenkt gjennomført. Distriktet er allerede i dag sterkt belastet transportmessig, på sjø og vei. Vi er opptatt av den samlede trafikkbelastningen, støy, støv og forurensing. Vi krever krever at alle sider av transportproblematikken utredes grundig.
·      Transport på vei, vann eller jernbane må spesifiseres i fht kvantitet og kvalitet.
·      Mulighetene for å flytte frakt fra vei til jernbane må utredes.
·      Vei er tenkt som en del av løsningen (planprogrammet oppgir at
20 % av avfallet vil fraktes på vei) må det gjøres endringer/ forbedringer trafikkmessig i lokalmiljøet. Vi ber om at følgende mulige løsninger utredes:
-       Muligheten for å legge veien i tunnel fra Heistad, rett etter avkjøringen fra E-18, gjennom fjellet ved Kjørholt, direkte til dagbruddet hvor mottaksanlegget er tenkt lagt. Muligheten for også å lede tungtransporten til North Sea Terminal denne veien bør samtidig ses på.  Dette ville spare deler av Heistad, hele Ørvik og vesentlige deler av Brevik for økt trafikkbelastning. Løsningen ville trolig dempe befolkningens frykt for å få transport av farlig avfall gjennom boområdene.
-       Muligheten for å lage et nytt stort kryss/rundkjøring mellom Norcems fabrikkanlegg og Furulund, med avkjøring til Hillsvei og Kjørholt.  Avkjøringen ved den gamle tog-undergangen kunne da stenges, og avkjøringen til North Sea Terminalen kunne stenges for de som kommer fra Heistad. (de må da kjøre til rundkjøringen og snu for å få avkjøring til Tangen i egen kjøreretning). Løsningen forutsetter at myke trafikanter sikres med lysregulert overgang ved Furulund.
-       Vi forventer at konsekvensutredningen sier noe om hvordan innkjøringen til anlegget bør og kan løses. Det må avklares hvem som har ansvar for slike utbedringer/endringer. Dvs. hvem som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og finansiere nødvendige trafikktiltak.
·      Det er oppgitt at 80 % av avfallet vil bli transportert med båt hvis anlegget blir lagt til Brevik. Det nye transportvolumet må ses i forhold til den samlede havnevirksomheten på Norcems kai og North Sea Terminal, og spesielt det samlede støybildet.  Avfallstransporten vil komme samtidig med at transport av kalkstein inn til Norcems kai i Dalenbukta mangedobles. Vi minner om at avstanden fra Norcems kai til nærmeste hus er ca. 30 meter, og at et stort antall husstander ligger med kort radius til lossestedet.  Planprogrammet sier at det bor 1400 mennesker i en radius av 1 km.  Vi er i den forbindelse opptatt av konkretisering av:
-       Muligheten for å kreve at transport skal skje med moderne båter av en viss minimumsstørrelse, og med båter som er spesialisert for slik frakt.
-       Muligheten for å få losseanordninger som minimaliserer støv-, støy- og luktutslipp.
-       Mulighet for at båtene kan få landstrøm for å redusere motor- og viftestøy under losseperioden. I dag er det ikke muligheter for landstrøm på noen av kaianleggene.
-       Muligheten for støyvegger o.l. avbøtende tiltak som kan skjerme mot/dempe støy i forhold til omgivelsene med beskrivelse av konkrete tiltak.
-       Muligheten for pålegg om at lossing av avfall og kalkstein bare kan skje på dagtid, f.eks. kl. 07 til 23.


Kompetanse/sikkerhet:

Utredningen må si noe om:
·     Hvilke kompetansenivå er tenkt i anlegget.
·     Hvilke kompetanse kreves av operatører og annet personell.
·     Hvilke sikkerhetssystem/regelverk vil gjelde for mottak og behandling av avfallet. Havnesikkerhet, industrisikkerhet, brann- eksplosjonsvern osv.
·      Hvordan skal prosessene i anlegget kvalitetssikres. Hvem har tilsyn med at regler og sikkerhetsprosedyrer følges. Hvem har myndighet til å stoppe anlegget hvis det drives uforsvarlig i forhold til sikkerheten for ansatte/befolkning/nærmiljø.
·      Hvordan skal det deponerte avfallet i gruvene følges opp/overvåkes på kort og lang sikt (dvs. i årtider framover).
·      Vil det bli satt en tidsramme for hvor lenge det kan mottas og deponeres farlig avfall ved anlegget i Brevik (tidsbegrensning av konsesjonen).
·      Hvor stor oppfyllingsgrad er tenkt som maksimalnivå i gruvene.
·      Hva skal til for at en konsesjon som er gitt for bestemte typer avfall blir utvidet til andre typer avfall. Hvem bestemmer at nye avfallstyper skal kunne mottas.

Informasjon, kommunikasjon og omdømme:

·     Utredningen bør si noe om hvordan Norcem/NOAH planlegger å informere og kommunisere med befolkningen i området framover.
·      Hva vil eierne gjøre for å unngå at Brevik/Grenlands omdømme svekkes. Bør eierne f.eks. få inn andre enn industriens folk for å jobbe med informasjon, kommunikasjon og omdømme.
·      Norcem har i en årrekke hatt et kontaktutvalg mellom fabrikken og lokalbefolkningen for å spre informasjon og ha gjensidig dialog. Renors virksomhet inngår som en del av dette. Hvis det nye anlegget kommer til Brevik, bør det etableres en lignende gruppe med fokus på omdømmebygging som skal bestå av fagpersoner innen feltet, representanter for ledelsen i Norcem AS og NOAH AS, Porsgrunn kommune, representanter fra lokalmiljøet og andre interessenter, for eksempel Bellona, Naturvernforbundet, Vekst i Grenland og andre. Utvalget bør ha et konkret mandat.


Sluttkommentar.

Brevik Vel er opptatt av Brevik befolknings ve og vel. Vi er en liten by med lang historie, spesiell trehusbebyggelse og stor turisttilstrømming i sommerhalvåret. Vi er opptatt av at lokaliseringen av et nytt avfallsanlegg ikke skal forringe vårt omdømme og påvirke vår og framtidige generasjoners mulighet for å kunne bo og leve i området.

Vi ber ut fra dette om at våre forslag til utredningstema tas på alvor før det tas endelig stilling til om det er forsvarlig at behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall legges til Brevik.

Brevik Vel vil, når konsekvensutredningen ligger på bordet, ta endelig stilling til om vi vil gå inn for, eller gå i mot, at prosessanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall legges til Brevik.Brevik  25.09.2014

Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik Vel


www.brevikvel.com

17.09.2014

Konsekvensutredning E18 skrinlegger bru til Norcemområdet

Utfordringene med å bygge ny E18 gjennom Norcems gruveområde, blir så omfattende at Statens vegvesen har valgt å skrinlegge dette alternativet.
Les mer:
www.vegvesen.no/685800/skrinlegger-e18-bru-til-norcemområdet03.09.2014

Befaring på Langøya 2. september

Brevik Vel sammen med Naturvernforbundet, Brevik historielag, Porsgrunn Kommune og andre aktører var på befaring på Langøya tirsdag ettermiddag, for å lære mer om avfallshåndtering. Fint å få enda mer kunnskap om hva dette handler om og prosessene rundt.