09.02.2015

BREVIK VEL OG SAKSBEHANDLING AVFALLSDEPONI NORCEM
Det er stort trykk på avfallsdeponisaken om dagen. Det er nok flere enn oss i Brevik Vel som kan kjenne det litt på kroppen ettersom saken strider frem...

Så føler det er litt tid for å påminne om hvem Brevik Vel er og hvorfor Velforeningen enstemmig har valgt den strategien de har gjort, og hvorfor den fremdeles burde være riktig.


BREVIK VEL
Vi er en velforening som jobber med mange saker gjennom et år. Så lenge vår medlemsmasse representerer halvparten av Brevik Befolkning vil vi alltid ha medlemmer som er for, er i mot og er veldig usikre i alle saker. Vi som paraplyorganisasjon og Velforening skal representere og ivareta ALLES interesser. 

Det innebærer at i alle beslutninger styret Velet tar må de ha ryggdekning som rettferdiggjør valgene våre overfor de medlemmene som vi ikke kan støtte synspunktene til. Eneste måte å gjøre dette på er at ALLE beslutninger, i ALLE saker må baseres på gode prosesser, kunnskap og reele fakta.

Brevik befolkning skal være sikre på at det ALLTID er dette som ligger i bunn. Bare på den måten kan vi gi den forutsigbarheten og tryggheten som er nødvendig i et nærmiljø. Brevik Vel skal være en forkjemper for at alle skal kunne forvente å få kjøre gode prosesser, uansett hvilket syn de har. Det gjelder privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og industri. Alle skal få vist frem sin sak, og ha mulighet til å skaffe seg all kunnskap før det tas avgjørelser.

Personlig ville jeg som leder ha mistet nattesøvnen om jeg ikke kunne vise ryggrad nok til å stå for de verdiene og gi Brevik Vel den integriteten.

Det som står over mener vi er selve grunnstammen i en Velforening, og vi mener at det er det som gjør en Velforening seriøs og profesjonell.


SAK AVFALLSDEPONI NORCEM
I sak avfallsdeponi Norcem går nå debatten i om det skal være en konsekvensutredning (KU) eller ikke. Brevik Vel har sagt at de ønsker en KU, nettopp for å ivareta de verdier som beskrevet over. En KU er en innsamling av informasjon som skal gi oss fakta og kunnskap om hva dette egentlig handler om, og ingenting annet.  Det er ikke en avgjørelse for eller i mot.(Selv om det til tider kan virke slik i lokalpressen). Tvert imot skal det øke beslutningskompetansen til alle involverte, slik at de til slutt kan ta de riktige valgene.

Brevik Vel har sett teoriene om at en KU er kjøpt og betalt. Vi ser bekymringen, men vi deler den ikke. Vi har en høy kompetanse på kjemisk industri i Grenland (antagelig den beste i Norge og mer til). En konsekvensutredning vil ses på med spisse øyne av fagmiljø, stat, fylke, kommune, og miljøbevegelse, og vi kan med bruk av alle disse fagmiljøene gjøre en god vurdering av hvilket svar vi skal gå for til slutt.  Vi er overbevist om at hvis utredningen viser eller bekrefter at dette kan være til fare for befolkningen og ikke minst de som jobber med dette, så vil det vise seg. Ingen skal eller vil da gå for dette! Heller ikke Norcem vil gå inn for dette. Det vil være en meget stor sjans for bedriften å ta, hvis forholdene viser seg å påføre oss helsemessige skader. (Dette er de ansattes organisasjoner opptatt av også) 

Vi har en prosessindustri her i Grenland som håndterer langt farligere stoffer enn det vi her snakker om og dette er det høy og god sikkerhet på, samt dyktige fagfolk som håndterer. Og så er det da slik, at for all industri og alle næringsdrivende i Grenland, enten de er eid av det offentlige eller av private, så er formålet å tjene penger slik at virksomheten kan holdes gående. Det er også slik at det er lovbestemt at det er utbygger/tiltakshaver som skal betale utredninger/planer som de ønsker gjennomført.

Med et godkjent planprogram, som er et dokument som har samlet og viser hva som burde utredes i saken for å få mer kunnskap, og en konsekvensutredning som vil gi oss mer svar på hva dette egentlig vil bety for samfunnet, er det fremdeles 1 ½ år frem i tid det skal tas en avgjørelse i bystyret om man vil tillate et avfallsdeponi eller ei. Det vil altså komme mange nye sjanser til å mene noe og avgjøre noe lenger frem. Og da med god ryggdekning. I dag handler debatten kun om man skal tillate å utrede,  og dermed tillate å få svar på de virkelige konsekvenser for lokalsamfunnet eller ei.

Uansett, en ting er sikkert! Ingen i Brevik Vel eller lokalsamfunnet skal eller  vil si  ja til dette hvis vi vet at det går ut over vår helse eller våre barns helse!!!

Brevik Vel har i denne saken ulike begrunnelser hvorfor de har valgt å stå for sin strategi, og mener det er til lokalsamfunnets beste.

1. BREVIK VEL SINE VERDIER: Alle skal ha rett til å føle forutsigbarhet og rett til å kjøre og fullføre en prosess før beslutninger skal tas. I denne saken er det mye som taler for at et NEI er riktig og man skal være skeptiske. MEN det er ingenting som rettferdiggjør at man ønsker å stoppe en prosess, ikke la "motpart" eller tilhengere få legge frem hele sitt syn og kunnskap FØR en beslutning tas. Vist man sier nei til en konsekvensutredning er det nettopp det man gjør. Vi deler ikke teoriene korrupt, kjøpt og betalt. Det ville fort falle igjennom om så var saken. Vi kan ikke si nei til KU fordi vi er redde for svarene en slik prosess vil gi. Da er det noe feil med både nasjonal og lokal demokrati.

SAMFUNNET GENERELT: Debatten i seg selv i dag er ikke bra for fremtidig utvikling i Grenland. Særlig hvis man ikke er villig politisk til å gjennomføre en prosess eller ikke gjennomfører en KU. Hvordan vil fremtidige seriøse investorer i industrien se på Grenland som investerings kommuner om de ikke kan forvente forutsigbarhet og gode prosesser som beslutningsgrunnlag? da står vi i fare for at de legger sine investeringer i andre kommuner hvor det er et mer stabilt politisk miljø og de kan forvente nettopp forutsigbarhet og gode prosesser som beslutningsgrunnlag. Da kan vi virkelig snakke om utfordringer innenfor omdømme, tilflytting, skole (husk skolereformen som var faktisk basert på fremtidig befolkningsnedgang), arbeidsplasser mm. Om man heller sier ja til gjennomførelse av en prosess, er det greit med et nei. Det kan de fleste instanser og myndigheter leve med. Men om det blir et nei uten en god gjennomført prosess vil det gi meget negative signaler for fremtiden. Det må vi unngå.

3. OMDØMME: Brevik Vel sa tidlig at de var opptatt av omdømmet til Grenland også i selve prosessen. (veldig godt uttrykt i et avisinnlegg fra Breviksinnbygger Turid Berg . Se vedlegg 2 under).
Dagens debatt, trykk og omfang har allerede utfordret vårt nærområde på kartet som Giftområde, og har mest sannsynlig skadet vårt renomme allerede for lang fremtid. Nå har det blitt ropt gift, avfall og farlig så lenge og høyt at det i seg selv har merket oss for resten av nasjonen Norge. Dessverre hjulpet godt frem av en enveiskjørt lokalpresse, et politisk miljø preget av indre uro og i utgangspunktet velmenende engasjerte innbyggere som roper høyt og bredt uten å alltid ha faktakunnskapen i orden. Det brukes mye skremselsretorikk og mindre faktaretorikk, vi oppfordrer derfor alle til å vise sunn fornuft i sitt engasjement slik at man ikke sår unødvendig uro, eller skader omdømmet til lokalsamfunnet unødvendig også i selve prosessen.
Vi står allerede i fare for å ha pådratt oss et rykte som gift/avfallsområde område, useriøse og en litt underlig plass å bo. Og det før noen beslutning er tatt. Rennomme har allerede fått riper selv om det ikke skulle bli noe avfallsdeponi. Det er noe Brevik Vel hele veien har advart mot, vært urolige for, opptatt av og tatt hensyn til.


4. BREVIK VEL STRATEGISK: Det gjelder for oss som velforening å strategisk plassere oss. Vi skal kunne være påvirkere uansett hvem vi snakker med. Det vil si at vi skal kunne snakke med alle parter, slik at vi i flest mulig tilfeller får tilgang til beslutningstakerne.. Derfor er det viktig å ha is i magen før beslutning tas så vi har nettopp det.
Vi som Velforening skal kunne representere og påvirke i industrien til lokalsamfunnets beste, også i fremtiden, selv om vi går for et NEI. Eneste måte å kunne beholde den integritet og respekt er å la alle involverte parter få gjennomføre gode prosesser, slik at alle føler at det er prosessene, kunnskapen og de reelle fakta som har stått for avgjørelsen, og ikke synsing og føling. Et Nei etter en KU kan alle leve med! Da er det i alle fall ingen som kan si man ikke hadde ryggdekning for sine valg! 

TIL SLUTT
Vi mener også at det er mye som taler for et NEI og vi er veldig skeptiske, men la en god prosess bekrefte dette, bla gjennom en konsekvensutredning. Vi skal ikke være redde for svarene som blir tydeliggjort her, men heller bruke dem til å bekrefte våre standpunkt.

Vi i Brevik Vel minner alle på at det er helt legalt å være innbygger og fremdeles være usikker og ønske mer og riktig informasjon før man faller på en avgjørelse. Ingen skal føle at det er feil, umoralsk eller kritiseres av andre for det! Tvert i mot mener Brevik Vel at det faktisk er ganske fornuftig tankegang!

Påminner også om at vi har i vår strategi lagt opp til at skal være en avstemning av våre medlemmer som skal lede til et vedtak som skal være BV sitt styringsverktøy for jobben fremover.( Les vedlegg 1.)

Så med alt det over mener vi bestemt at Brevik Vel har valgt riktig strategi. Brevik Vel vil fremdeles jobbe for de verdier som de mener er til for samfunnets beste, og de er sikre på at de jobber for nærmiljøets beste på alle områder.Vedlegg 1.  Brevik vel Videre:

Vedlegg 2. Omdømme:
Brevik 09.02.2015


Med hilsen


Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik Vel