09.04.2015

Brannvernplan for Brevik

31.03.2015

Høringsuttalelse fra Brevik Vel:

Det vises til forslag til revidert Brannvernplan for Brevik, og informasjonsmøte om saken.
Brevik Vel har behandlet forslaget til revidert plan, og gått igjennom de vedlagte kartskisser med hvilke hus som foreslås sikret med sprinkelanlegg/brannsikringstiltak.

Brevik Vel har følgende kommentarer til planen:

Brevik Vel setter pris på at kommunen  prioriterer brannsikkerheten i Brevik, og at det er fokus på å sikre og bevare Breviks unike trehusbebyggelse.

Brevik Vel støtter brannvernplanen og de konkrete forslag som ligger i denne.

Brevik Vel er enige i at det er trehusbebyggelsen i Sentrum som er mest utsatt for brann, og at sentrum derfor må prioriteres framfor Øya.

Brevik Vel støtter de framlagte forslag om hvilke bygg/boliger i sentrum som har mest behov for brannsikringstiltak.

Hvis kommunen ønsker vår tilstedeværelse og assistanse når aktuelle huseiere skal informeres om tiltak og finansieringsmuligheter, deltar vi gjerne.  

Brevik Vel har merket seg at Brannvernplanen sier lite om Brannstasjonen i Brevik. Det presiseres derfor at vår forutsetning for å støtte planen er at Brannstasjonen i Brevik opprettholdes på minimum dagens nivå. Det å ha et tilstedeværende brannvesen i lokalmiljøet er etter vår mening det viktigste enkelttiltaket for å forhindre en storbrann i den gamle trehusbebyggelsen. Brannfolk på stedet er også nødvendig for raskt å kunne iverksette en del av den utvendige sprinklingen.Søknad fra NOAH om testanlegg for stabilisering av farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2

28.03.2015

Høringsuttalelse fra Brevik Vel:

Brevik Vel’s styre har behandlet saken etter å ha fått informasjon om prosjektet fra prosjektleder Egil Solheim fra NOAH.
Brevik Vel har fattet følgende enstemmige uttalelse i saken: 

Brevik Vel går i mot forsøksprosjektet, og ber om at Miljøverndirektoratet ikke gir NOAH/Norcem tillatelse til oppstart/gjennomføring av det omsøkte testanlegget.

Brevik Vel forstår behovet for, og er i prinsippet positive til at det prøves ut nye metoder for å håndtere farlig avfall i Norge. Vi er likevel i mot at det planlagte forsøket skal legges til Brevik. Vi er spesielt skeptiske til at prosjektet skal gjennomføres nå, i en situasjon hvor det nettopp har vært en omfattende og opphetet miljødiskusjon i Brevik og Grenland, og hvor befolkningens skepsis til behandling og lagring av farlig avfall er svært høy.

Brevik Vel finner det uheldig at det midt i den prosessen vi nå er i planlegges et nytt testanlegg knyttet til farlig avfall i Brevik. Vi vil påpeke at det pr. i dag ikke er avklart hvor et framtidig deponi for farlig avfall skal ligge i Norge. Ansvarfordelingen når det gjelder framdrift og løsning mellom staten og Norcem/NOAH er heller ikke avklart. Vi forstår det praktiske i at forsøket kan knyttes opp mot Akers CO2-anlegg i Brevik, men vil påpeke at det også finnes andres mulige steder, enten ved andre CO2 kilder, eller der den andre ingrediensen i prosessen, flyveasken, skapes (dvs. ved ulike forbrenningsanlegg i Norden). Vi stiller også spørsmål ved miljøgevinsten i prosjektet, sett i forhold til at den CO2 som kan bindes i prosjektet er begrenset sett opp mot CO2 som utløses fra tilstøtende transport og annen energibruk.  

Brevik Vel opplever at det foreslåtte testanlegget er et nytt forsøk på å påvirke at framtidig behandlingsanlegg og deponi for farlig avfall bør legges til Brevik. Dette fordi også den nye prosessen vil avgi et sluttprodukt som utløser behov for deponering.

Brevik Vel vil påpeke at Brevik er en liten by som allerede i dag har tatt en stor miljøbelastning når det gjelder flere typer avfall, deriblant farlig avfall. Norcem er en bedrift som ligger tett på bebyggelsen i Brevik og Heistad, med kort vei til nærmeste hus. Det er ikke mer enn ca. 30 m. fra sekkekaia, hvor flyveasken mottas, til nærmeste hus, og det er mange hundre husstander innenfor en radius av noen få hundre meter fra Norcem/det nye testanlegget. Befolkningen er allerede i dag sterkt belastet av støy, lukt og farlig transport. Vi mener at den siste tidens reaksjoner fra befolkningen viser at tålegrensen er nådd for hva som kan aksepteres av økte miljøbelastninger i vårt nære nabolag.

Brevik Vel vil til slutt påpeke det uheldige i at vi får saken så sent til uttalelse. Vi finner det påfallende at NOAHs testanlegg på Norcem er under montering, og trolig vil stå ferdig til oppstart, før høringsfristen går ut, og før Miljøverndirektoratet har tatt stilling til om det skal gis tillatelse eller ikke. Vi synes dette smaker av at kortene i saken er lagt lenge før vi og andre instanser har hatt mulighet for å komme med våre innspill og vår bekymring.   

For Brevik Vel
Johnny Fåberg
Leder