11.05.2015

Referat fra styremøte 05.05.2015

Referat fra styremøte 05.05.15
Tilstede:  Johnny Faaberg, Rebekka, Ann Britt, Turid, Trond, Christian, David, Dag,  Knut, Roger
Forfall: Petr, Gisjbert, Marius, Jon Gunnar, Ole, Fredrik
1.   Til dagsorden/Referatsaker
·     Referat fra styremøtet 07.04.15 - ok
·     Det var ønske om å legge referatet fra styremøtene ut på Brevik Vels nettside for å tilstrebe mest mulig åpenhet. Vi gjør et forsøk med dette. Sekretæren vurderer om vanlig referat kan brukes, eller om dette skal ut i en noe forkortet utgave. Vi prøver oss fram.

2.   Økonomi v/Ann Britt
Den økonomiske situasjonen er noe lysere enn først antatt. Vi har 25 000 kr. på konto.

3.   Medlemskontingent 2015 – utdeling til medlemmene
Krav om medlemskontingentene ble fordelt på lokalrepresentantene.  Kravene legges i postkassene for å spare penger til utsendelse. Det er i tillegg laget et ark med informasjon om Brevik Vel som kan legges i flest mulig postkasser, i håp om å få flere til å melde seg inn.

4.   Møte med Sparebanken etter fjerning av minibanken v/Johnny
Johnny refererte fra møte med Sparebank 1 Telemark om situasjonen etter at minibanken er fjernet både i Brevik og andre steder. Det ble bedt om at banken må ha hjelpeløsninger spesielt ved større arrangement. Banken sier de vil se på dette, men at de som skal ha arrangement selv må være aktive og ta kontakt med banken for å finne løsninger. Det ble fra Breviks side understreket at bank i butikk ikke var tilfredsstillende/tilstrekkelig ved store arrangement som baccalao, garasjesalget og thailandsk dag.

5.   Rent i Brevik 9. mai kl. 12 – 14 v/Rebekka
Det er informert om ryddesjauen både ved plakater, flyers til barnehage/skolebarn og via PD.  Sjøloftet stiller med refleksvester, og sponser pizza til alle som deltar.
 
6.   17.mai toget. Oppfordring til deltagelse bak Brevik Vels fane v/Turid
Brevik Vels fane har vært tapt i noen år, men er nå funnet i Sjøbua til Historielaget!
Styret oppfordrer styret og flest mulig av Breviks alminnelige borgere til å delta i 17- maitoget ved å gå etter fanen på slutten av barnetoget, som nå også er Borgertog.

7.   Vedlikehold av lekeplassene v/Turid
Vi har ansvar for to lekeplasser, på Øya og i Zoarbakken.  Dag har sett på lekeplassen på Øya sammen med nabo Stamland, som har hjulpet til med klipping av gress. Utstyret er slitt, og det er behov for fornyelser/vedlikehold.  I Zoarbakken er det behov for opprydning og utskifting av sand. Kommunen opplyser at det kan søkes støtte til utstyr/vedlikehold. Lokalkontaktene for Øya/Setre gir snarest mulig sekretæren innspill om hva det er behov for, og det sender samlet søknad om midler. 

8.   Den nye lekeplassen/parken bak Coop.
Vi ønsker å gi kommunen skryt for at området er blitt en åpen og innbydende plass for både barn og voksne.  Tiltaket har klart forskjønnet og forbedret boområdet i Pilebakken/sentrum.
Ang. åpning så er vi usikre på hvem som skal ta initiativ/ansvar for dette. Vi er også usikre på om det bør settes navn på plassen, i tilfelle hvem som skal ta initiativ til dette. Det er undersøkt med Historielaget om stedet har hatt et opprinnelig navn, uten at noe så langt er avklart.  På folkemunne har navnet «Pileparken» spredt seg (ligger i bunnen av Pilebakken). Birgers plass (ligger nedenfor Birgers hus) er et annet forslag. Vi avventer, men oppfordrer familier og andre til å bruke plassen.

9.   St-Hans arrangementet på Banken.   v/Rebekka
Vi kjører vanlig familierettet opplegg. Bålet tennes kl. 19. Gjermund Hagen spørres om å bistå med musikk, om mulig noe kortere, og dermed billigere.

10.  Møtet med Norcem torsdag 7. mai kl. 16.30 (styret og gjester vi har invitert med)
Norcem/Renor skal på møtet/befaringen informere om sin virksomhet da det er mange nye i styret.  Brevik Vel har i ca. 20 år hatt faste årlige møter med Norcem/Renor, og har hatt egne oppnevnte kontaktpersoner.
Styret er opptatt av at det bør være en felles klageordning for støy, støv og lukt, enten det gjelder Norcem, Renor eller virksomheten på kaiene. Dette for at det skal være enklest mulig for befolkningen å si fra når de opplever avvik. Vi ønsker at velets nettside kan ha en link til klageordningen, slik at beboere både kan klage via vår nettside, og at vi kan få en oversikt over hva det klages på.
Det understrekes at det å klage er viktig for å få fokus på belastninger befolkningen opplever. Dette er et av de få virkemidlene vi har til å synliggjøre og påvirke, og må brukes aktivt. Klager må være konkrete, med dato, klokkeslett og beskrivelse av hva det klages på.

11.  Sikkerheten i Brevik. Hva kan gjøres v/Johnny
Spørsmålet er reist etter episoden på Joker hvor en kunde var voldelig i butikken. Brevik Vel beklager at slikt skjer i vår ellers fredelig by, men mener sikkerhet i denne sammenheng må ligge hos politiet.

12.  Eventuelt
·     Plasseringen av tømmeanordningen for båttoalett på brygga på Røverven. Det er bekymring for at anlegget er feil plassert hvis det medfører søl og lukt i indre havn. Knut Segrov, som kjenner saken fra Brevik Båtforening orienterte om at ordningen er knyttet til Starthavn-prosjektet, og at plasseringen er valgt ut fra flere hensyn, bl.a. økonomi, driftssikkerhet (rett ved kloakkpumpestasjonen) og skjerming for vær og vind. Vi overlater saken til Brevik Båtforening, som kjenner behovet for anlegget og saken best.

13.  Saker satt opp eller overført til neste styremøte - 2. juni.
·     Oppfølging av spørsmålet om samordnet og forbedret klageordning overfor Norcem/Renor/North Sea Terminal.
NESTE MØTE: Tirsdag 2. juni kl. 19-21.

10.05.15  Turid Berg