26.08.2015

Uttalelse fra Brevik Vel om deponisaken i Brevik

Det er fra mange hold reist spørsmål om hva som er Brevik Vels syn på deponisaken i Brevik. Det at det tidligere styret ikke tok klart avstand fra en konsekvensutredning, er blitt tolket dithen at Brevik Vel er «for» et deponi for farlig avfall. Dette er feil. Brevik Vel har aldri ment, og aldri uttalt at vi er for at deponiet legges til gruvene i Brevik. Velforeningens tidligere styre mente derimot høsten 2014 at det var behov for en konsekvensutredning før det ble tatt endelig stilling i saken.
Mye vann har rent i havet siden dette. Motstanden har økt, og motstanderne har samlet seg i «Vern om Grenland – nei til deponi».  Lokalpolitikerne i Porsgrunn har gjort felles front, og sagt nei til NOAHs planlagte konsekvensutredning. Resultatet var at staten ble tvunget til å komme på banen i en stor, vanskelig og upopulær sak. Motstanderne har dermed oppnådd to viktige ting:
1.     De har fått staten til å ta et klarere ansvar for utredningsprosessen og avgjørelsen i saken.
2.     Det er satt krav om at flere steder enn Brevik skal utredes som deponisteder.
Brevik Vel har fra 2015 nytt styre som har sett på saken med nye øyne. Det nye styret er klare på at vi ikke ønsker et deponi lagt til gruvene i Brevik. Dette begrunnes med at Brevik, som en liten by med rundt 2000 innbyggere, ligger tett opp til Norcem og de aktuelle gruvene. Vi mener befolkningens motstand mot og angst for det nye deponiet må tas på alvor.
Det minnes i denne sammenheng om at Brevik allerede i dag tar et stort miljøansvar, og har en viktig rolle når det gjelder å motta, bearbeide og løse problemet med farlig avfall i Norge. Brevik har de siste 20 årene mottatt store mengder farlig avfall som bearbeides av RENOR og brennes i Norcems sementovner. Det brennes i tillegg omfattende mengder husholdningsavfall og annet avfall. Det er forståelig at mange reagerer når det forventes at vi, i tillegg til alt dette, skal motta store mengder av en ny type farlig avfall, som skal deponeres under føttene våre. Vårt utgangspunkt er derfor at begeret nå er fullt. Vår lille by og våre omgivelser har fått nok, og kan ikke tåle mer.
Brevik Vel er bekymret for Breviks omdømme slik saken, debatten og språkbruken har utviklet seg i media og på folkemunne. Vi synes saken om deponiet er stor, vanskelig og mangesidig. Vi vet at selv om flertallet sannsynligvis er motstandere, er også mange avventende. Vi ser derfor med uro og spenning fram til hva den videre prosessen vil bringe av informasjon og anbefalinger.
Velforeningen vil følge saken videre, for så langt det er mulig å ivareta Brevik innbyggere.

Fra styret i Brevik Vel   25.08.15  (enstemmig)
Johnny Fåberg
Leder