01.11.2014

Innspill til Renors søknad om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte stoffer (2013/3451)


Miljødirektoratet
Renor Brevik

Brevik 31.10.2014

Brevik Vel mener det er vanskelig for et lokalsamfunn å ta stilling til slike søknader fra Renor, ut i fra den allmennkunnskapen et vanlig samfunn sitter på.

Det vi kan si er at lokalmiljøet er bekymret for alle stoffer som slippes ut i Eidangerfjorden. Lokalsamfunnet er opptatt av at fjordene skal hele tiden bli renere og ha en positiv utvikling, og har dette, riktig nok, som utgangspunkt for sine bekymringer.

Brevik og lokalsamfunnet generelt har siste tiden hatt en del utfordringer i forhold til omdømmefrykt i saken om eventuelt fremtidig avfallsdeponi i gruvene Norcem. Derfor er tidspunktet for en slik søknad ikke av beste art.

BV mener også at Renor ikke har vært gode nok til å informere lokalsamfunnet i forkant av en slik søknad.

Renor og Miljødirektoratet burde i den sammenheng sette inn store ressurser på å få ut riktig og korrekt informasjon om hva dette egentlig handler om, igjen i forkant av en søknad.

Brevik Vel mener at bedre informasjon må gis før innbyggere kan ta stilling til dette! Et informasjonsmøte for lokalsamfunnet burde settes opp. Informasjon til innbyggerne, og tid til å jobbe med dette i etterkant for innspill, bør gis FØR en søknad behandles av Miljødirektoratet.

Av generelle bekymringer kan selvsagt nevnes frykten for merutslipp til vann av stoffer vi som samfunn kjenner lite til. BV etterspør derfor Informasjon rundt dette. Hvordan påvirkes miljø og mennesker av dette over tid?

Hva er alternative håndtering metoder til utslipp? Kan man feks. også få til rensing av overflatevann før utslipp?

Lokalsamfunnet er videre bekymret over søknad om oppheving av mengdebegrensning for mottak av avfall per år. BV etterspør bla hvordan ev økt mengde vil belaste området med mer trafikk, støy og lukt. 

Hvor mye økt avfallsmengde vil det være snakk om. Hva stor er kapasiteten til Renor på mottak av avfall?

Blir økning permanent eller tidsbegrenset?

Kommer ekstra mengde på vei, jernbane eller med båt?

Dette og mye annet mener BV at lokalsamfunnet trenger informasjon om! Dette før det kreves at innbyggere skal ta stilling i saken, og behandling av en søknad kan settes i gang.


Vennlig hilsen
Stig Kolbjørnsen
Leder Brevik VelIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar